Så mycket bättre - seminarium om infrastrukturplanering & miljömål

RUS anordnade den 8 mars 2012 ett heldagsseminarium om infrastrukturplaneringens betydelse för miljömålen, och miljömålens roll i infrastrukturplaneringen. Många av dessa frågeställningar är tyvärr fortsatt aktuella inför planering av nästa planperiod 2022-2033.

Olika utvärderingar visar att miljömålen inte lämnat några djupare spår i de senaste infrastrukturplanerna för 2010-2021. En ny planeringsprocess för transportsystemet öppnar för åtgärder som bättre kan bidra till miljömålen. Finns förutsättningarna för att detta ska fungera, och hur kan man arbeta i processen för att öka chanserna att det blir på det sättet?

Seminariet är en av del RUS uppdrag när det gäller erfarenhetsutbyte kring åtgärder inom transportsystemet.

Inbjudan till transportseminariet "Så mycket bättre"

Dokumentation från seminariet

Hela seminariet filmades, och de olika föredragen uppdelas i nedanstående 15 filmer (Youtube).

Inledning

Ulrika Samuelsson, ordf. Miljövårdsdirektörernas förening (film, Youtube)

Trafikens betydelse för att nå miljömålen.

Fredrik Holm, RUS/Länsstyrelsen i Värmlands län.

Miljömålen i de senaste infrastrukturplanerna – hur har de beaktats?

Granskningar ur miljömålsynpunkt har genomförts av såväl nationella transportplanen som regionala infrastrukturplaner. Joanna Dickinson, transportanalytiker från Trivector Traffic.

Miljöbedömningar av planer och program – beslutsstöd eller alibi?

Flera myndigheter har konstaterat att det varit svårigheter med integrering av miljöbedöm­ningsarbetet i planprocessen. Mikael Johannesson, FD (riskhantering) och expert på miljö­bedömningar Naturvårdsverket.

Minus en promille.

De senaste infrastrukturplanerna – bidrar de till minskad klimatpåverkan? Jonas Åkerman, KTH, forskare vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH. I sin doktorsavhandling analyserade Jonas Åkerman vilka åtgärder som behövs inom transportsektorn för att uppnå långsiktiga miljömål.

”Icke prissatta”, men av värde.

Natur- och kulturlandskap, strykpojken i infrastrukturplaneringen? Kristina L Nilsson, profes­sor i arkitektur vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet, presenterar resultat från forskningsprojektet VINKLA - Vägar i natur- och kulturlandskap. Pro­jektet har studerat hantering av natur- och kulturvärden genom hela vägplaneringsprocessen.

Ger nya vägar ett effektivare transportsystem?

Forskning bekräftar att nya vägar genererar ökad trafik - så kallad inducerad trafik. Vad inne­bär inducerad trafik ur ett miljömålsperspektiv och hur ser forskningsläget ut? Tekn. Dr Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector Traffic AB, som lett forskningsprojekt om väginves­teringars trafikgenererande effekter och om hur transportpolitiska mål inklusive miljömål förs vidare igenom infrastrukturplaneringsprocesser.

Ny transportplaneringsprocess rullar ut från perrongen.

Per Lindroth, projektledare på Trafikverket, reder ut den nya planeringsprocessen och hur den kan bidra till ökad miljömåluppfyllelse. Hur integreras miljöbedömningen i den nya plane­ringsprocessen och var kommer miljömålen in när medfinansieringsavtal tas fram?

Nytt planeringsunderlag för Begränsad klimatpåverkan.

Presentation av Trafikverkets nya ”Planeringsunderlag för Begränsad klimatpåverkan”. Håkan Johansson, klimatexpert på Trafikverket.

Medfinansiering av transportinfrastruktur – vad betyder de nya riktlinjerna för miljömålen?

Mikael Johannesson, Naturvårdsverket, FD (riskhantering) och expert på miljöbedömningar om den nya planeringsprocessen i ett miljöperspektiv.

Session 1: Infrastruktur som ger förutsättningar – nytt planeringsunderlag.

Hur kan Trafikverkets nya ”Planeringsunderlag för Begränsad klimatpåverkan” användas praktiskt så att klimatmålen kan integreras i infrastrukturplane­ringen och bidra till minskad klimatpåverkan. Håkan Johansson, klimatexpert på Trafikverket.

Session 2: Miljöbedömningar av planer och program i den nya planprocessen.

Hur miljöbedömningar kommer in i den nya planpro­cessen samt om uppföljning av länsplanen enligt 6 kap § 18 MB (planupprättaren ansvarar för uppföljning av planen och dess miljökonsekvenser – och upprättar ett uppföljningsprogram). Anna Wahlström, expert på miljöbedömningar, Naturvårdsverket.

Session 3: Inducerad trafik och dess betydelse för uppfyllelse av miljömålen.

Hur kan sekundära effekter av åtgärder i transport­systemet bättre beaktas i planeringen? Tekn. Dr Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på Trivector Traffic AB.

Session 4: Ny planeringsprocess – lyft för miljömålen?

Joanna Dickinson, transportanalytiker på Trivector Traffic beskriver utmaningarna för miljömålen i den nya planeringsprocessen för transportsystemet.

Session 5: De icke prissatta miljöeffekterna.

Vad man behöver tänka på för att icke prissatta miljöeffekter inte ska glömmas bort i transport­planeringsprocessen. Kristina L Nilsson, professor i arkitektur vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet.

Session 6: Trafikindikatorer och att beräkna måluppfyllelse för vägtrafikens utsläpp.

Vad finns och vad behövs för att följa upp länstrans-portplanerna? Till exempel beräkning av den årliga minskning av vägtrafikens utsläpp som behövs i ett län.

Den samhällsekonomiska analysen - tillräcklig för att beskriva transportsektorns måluppfyllelse?

Fil. Dr Karin Thoresson, VTI/ Linköpings Universitet vars doktorsavhandling belyser den samhällsekonomiska analysens roll i transportpolitik och infrastrukturplanering.

Föredrag av Karin Thoresson (film, Youtube)

Långsiktigt hållbar transportförsörjning – vad menas?

Den andra halvan av det övergripande transportpolitiska målet jämte ”samhällsekonomiskt effektivt”. Gunnar Eriksson, avdelningschef på Trafikanalys, reder ut definitionerna och hur Trafikanalys arbetar för att stödja ökad måluppfyllelse när det gäller långsiktig hållbarhet.

Föredrag Gunnar Eriksson (film, Youtube)

Frågestund och panelsamtal - möjligheter och fallgropar för miljömålen i kommande planering av transportsystemet.

Panelen: Karin Thoresson, Håkan Johansson, Lena Smidfelt Rosqvist, Mikael Johannesson, Kristina L Nilsson, Gunnar Eriksson.