Transporter

En del i RUS uppdrag är att ge stöd till och utveckling av åtgärdsarbetet.

 Seminariet och rapporten ”Så mycket bättre” 2012 belyste frågan: Vilken betydelse har infrastrukturplaneringen för miljömålen, och vilken är miljömålens roll i infrastrukturplaneringen? Under 2013 ordnades ett seminarium via lync för att se i vilken grad miljömålen blivit en del av infrastrukturplanerna 2014 – 2021, som då var på remiss. Behovet av att kunna följa upp länstransportplanerna inom miljömålssystemet belystes och diskuterades under 2014 med hjälp av en rapport och seminarium. Sedan 2015 har en nationell grupp arbetat vidare med uppföljningsfrågan, här medverkar representanter från Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och RUS.  

Länstransportplaner - seminarium i Stockholm den 9 september 2014

RUS anordnar ett seminarium med workshop för att diskutera och få belyst vilka faktiska möjligheter det finns att följa upp länstransportplaner inom miljömålssystemet. Seminariet bygger på den studie som VTI gjort på RUS uppdrag. VTI har kartlagt hur det årliga utfallet av länstransportplanerna perioden 2014-2025 kommer att redovisas och lämnat förslag på indikatorer samt hur dessa kan dataförsörjas med hjälp befintlig och kommande statistik som Trafikverket och dess regioner behöver ta fram. Rapporten är på 60 sidor och är grunden för det vidare arbetet med frågan om indikatorer i seminariets workshops.  

 Läs rapporten!

 Gemensam summering av grupparbeten – anteckningar från avslutande diskussionen 140909

Seminarium via Lync den 17 samt 18 juni inför yttrande över infrastrukturplaner

RUS anordnade den 17 och 18 juni Lyncmöten för att diskutera nya planeringsprocessen för transportsystemet, att regeringens direktiv till länsplaneupprättarna lyfter fram klimatmål och andra miljökvalitetsmål liksom fyrstegsprincipen och cykelåtgärder.

Ta del av seminariedokumentationen.

 

Så mycket bättre - om nya infrastrukturprocessen

RUS anordnade den 8 mars 2012 ett heldagsseminarium om infrastrukturplaneringens betydelse för miljömålen, och miljömålens roll i infrastrukturplaneringen.

Ta del av seminariedokumentationen.