Inför yttrande över infrastrukturplaner

Den 17 och 18 juni hölls ett Lyncseminarium inför sommarens remissvar på länstransportplanen och den nationella planen.

Den nya planeringsprocessen för transportsystemet är sjösatt, regeringens direktiv till länsplaneupprättarna lyfte fram klimatmål och andra miljökvalitetsmål liksom fyrstegsprincipen och cykelåtgärder. I Miljöbalkens 6 kapitel gäller fortsatt att förslaget till länstransportplan och nationell plan ska innehålla alternativa planförslag, som ett led i att ha bra beslutsunderlag för att främja en hållbar utveckling. Nu ska länsstyrelserna i sina yttranden granska om miljöbalken, regeringens direktiv och riksdagens mål kring transportpolitik och miljökvalitetsmål följs.

Seminariet var en del i RUS uppdrag när det gäller erfarenhetsutbyte kring åtgärder inom transportsystemet. Inbjudan gick till strategiska infraplanerare, miljömålsansvariga och klimat- och energiansvariga. Remisstiden är fram till 1 oktober för nationella planen, många länsplaner har 23 september som svarsdatum.

Dokumentation från seminarierna

Elin Forsberg - Naturvårdsverket

Miljöbedömning av länstransportplaner. Vad krävs av planen och dess MKB? Vad innebär lagen och regeringens direktiv?

Lyncinspelning av presentationen

Joanna Dickinson - Trivector

Länsplanerna och miljömålen

Lyncinspelning av presentationen

Samlade effektbedömningar för alla objekt i respektive plan

För varje objekt i den regionala respektive den nationella planen finns en samlad effektbedömning. Dessa så kallade SEBarna ska utgöra grunden för prioritering av vilka åtgärder som tas med i länsplanerna respektive nationella planen. Inför denna planeringsomgång beslöt Trafikverket att de samlade effektbedömningar som gjorts tidigare inför planeringsomgången 2010 – 2021 skulle kvalitetsgranskas och uppdateras, särskilt när det gällde kostnader och miljöeffekter. De blev försenade och började bli klara i månadsskiftet maj/juni, när såväl planer som MKB:er i praktiken var klara.

Program för lyncmöte 17 och 18 juni 2013

  • Introduktion, Birgit Nielsen RUS Seminariet Så mycket bättre – om nya infrastrukturprocessen och miljömålen speglade förhoppningarna inför den nya transportplaneringen. Nu är det sanningens minut, länstransportplanerna ska granskas.
  • Vad krävs av planen och dess MKB? Elin Forsberg, Naturvårdsverket Vad innebär lagen, regeringens direktiv som betonar de transportpolitiska målen samt klimatmålen och övriga miljömål? Behöver projekt som beslutades i förra planen 2010-2021 omprövas?
  • Miljöbedömningsprocessen hur gick den till, ex från O-län? Birgit Nielsen RUS. Hur det praktiska arbetet förlöpte, bl.a. om svårigheten att få gehör för att de faktiska utsläppen av växthusgaser behövde beräknas och jämföras med klimatmålen.
  • Att ta fram rimliga alternativ mm. Joanna Dickson Trivector Traffic Redovisning av rapporten: Alternativ användning av investeringar i regionalplan - Hur kan planen bidra till uppfyllnad av klimatmålen 2030. Samt tips vad de nya samlade effektbedömningarna bör användas till.
  • Frågor och diskussion