Metodutveckling åtgärdsprogram och åtgärder

Länsstyrelserna och RUS har genomfört olika utvecklingsprojekt som stöd för framtagande, förankring, implementering och uppföljning av åtgärdsprogrammen.

1. Metod för uppföljning av åtgärder i det regionala miljömålsarbetet

Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Östergötland har gemensamt tagit fram en metod för uppföljning av åtgärder i det regionala miljömålsarbetet. Metoden ska kunna användas av samtliga länsstyrelser för att ge en samlad bild av åtgärdsarbetet i länen och vara underlag för nya satsningar och prioriteringar, samt utgöra underlag för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelserna i åtgärdsarbetet. Projektet har finansierats av Miljömålsrådet.

2. Förankring av åtgärdsprogram

Ett projekt genomfört av länsstyrelserna i Jönköpings, Kronobergs och Skåne län 2009 med syfte att utveckla bättre metoder för förankring av åtgärdsarbetet hos regionala och lokala aktörer i syfte att förbättra det regionala åtgärdsarbetet så att det ger miljöeffekt.

3. Förankring, implementering, uppföljning av åtgärdsprogram

Hållbara Västerbotten är ett kommunikations-och uppföljningsverktyg för miljömålsåtgärder som har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västerbotten och i Jämtlands län, tillsammans med Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. Projektet är ett pilotprojekt som delvis har finansierats med miljömålsmedel från Naturvårdsverket Syftet med Hållbara Västerbotten är att: kunna följa upp de åtgärder som skulle togs fram ta fram ett verktyg för att kunna nå även de aktörer i länet som inte varit med i framtagandet av programmet minska behovet av administration av åtgärdsuppföljningen Lösningen blev att lansera en webbsida, där de aktörer som vill genomföra olika åtgärder för ett hållbart län, kan teckna sig för valfritt antal åtgärder och lämna ett löfte att genomföra åtgärderna.

4. Är miljöåtgärder effektiva? En utvärdering i fyra län

Sveriges Lantbruksuniversitet har, på uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna, gjort en ansats att utvärdera miljömålsåtgärder i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands och Örebro län. Totalt 19 åtgärder inom områdena energi/klimat, giftfri miljö, ytvatten och biologisk mångfald har utvärdets med avseende på miljönytta, måluppfyllelse och kostnadseffektivitet. Dessutom har framgångsfaktorer och hinder identifierats.

5. GAP-analys - ett användbart verktyg för att nå miljömålen inom transportområdet?

På uppdrag av Länsstyrelsen Halland har Trivector Traffic tagit fram en metod för att analysera nyttan respektive effektiviteten av olika åtgärder samt deras tillräcklighet i förhållande till miljömålen analyseras. Projektet har avgränsats till åtgärder inom transportområdet, men syftet är att metoden även ska kunnas användas för andra områden.

6. Vägledning med rekommendationer för länsstyrelsernas arbete med regionala miljömål och åtgärdsprogram för miljömålen.

Denna vägledning tar upp ett antal frågeställningar i länsstyrelsernas arbete med åtgärdsprogram och regionala miljömål, närmare bestämt instruktionen 6 § punkt 1 (delen regionala mål) och punkt 2. För varje frågeställning beskrivs hur länsstyrelserna kan gå till väga/gör idag och för- och nackdelar med olika sätt. I vissa fall ges också rekommendationer, i syfte att bidra till samsyn och minsta gemensam nämnare mellan länsstyrelserna i detta arbete.

Vägledning med rekommendationer för länsstyrelsernas arbete med regionala miljömål och åtgärdsprogram för miljömålen.