Kommunstödsprojektet

RUS kommunprojekt, som startade hösten 2013, har levererat skriften ”Guide till lokalt arbete med miljömål”.  Den lanserades vid Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) konferens för kommunala miljöstrateger den 25 september i Stockholm.

Linda Ternström, Hållbar utveckling Väst och Johanna Severinsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland, har lett arbetet med guiden och en projektgrupp med flera länsstyrelser samt SKL har medverkat. Därtill har flera kommuner bidragit med synpunkter och goda exempel.  

Vår tanke är att varje länsstyrelse själva sprider guiden till sina kommuner, företrädesvis vid en nätverksträff med kommunala miljösamordnare som flertalet län har. Ett sådant tillfälle kan samtidigt bli ett tillfälle till diskussion om kommunernas arbete med miljömålen och samverkan i länet kring detta. 

 Guide till lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål