Kommunstöd

Guide till lokalt arbete med miljömål

År 2014 lanserade RUS vägledningen "Guide till lokalt arbete med miljömål". Linda Ternström, Hållbar utveckling Väst och Johanna Severinsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland, ledde arbetet med att ta fram vägledningen tillsammans med en projektgrupp bestående av representanter från flera länsstyrelser samt SKL. Därtill har flera kommuner bidragit med synpunkter och goda exempel.

Varje länsstyrelse uppmanas att själva sprida guiden till sina kommuner, företrädesvis vid en nätverksträff med kommunala miljösamordnare som flertalet län har. Ett sådant tillfälle kan samtidigt bli ett tillfälle till diskussion om kommunernas arbete med miljömålen och samverkan i länet kring detta.

 

Ny vägledning på gång under år 2019!

En hel del har hänt sedan vägledningen togs fram och RUS har därför beslutat att vägledningen ska uppdateras och utvecklas under år 2019. Den nya vägledningen ska även fortsättningsvis rikta sig till kommuner och ge stöd och inspiration för ett strategiskt arbete med miljömål och hur detta kopplar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå.

Projektledare för framtagandet av den nya vägledningen är Tommy Persson, Länsstyrelsen Skåne och Anna-Karin Poussart, Lunds kommun.

I arbetet med den nya vägledningen är det viktigt att fånga upp kommunernas behov av stöd i miljö- och hållbarhetsarbetet. RUS vill därför uppmana dig som miljöstrateg eller motsvarande i en kommun att kontakta projektledarna direkt med synpunkter och inspel till vägledningen.

 Guide till lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål