Kommunstöd

Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030

Länsstyrelserna har tagit fram en vägledning för lokalt arbete med miljömål och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Arbetet har skett i dialog med kommuner över hela landet och aktuell forskning samt närliggande initiativ och projekt.

Vägledningen riktar sig till kommuner och ger konkret stöd och inspiration i det strategiska arbetet med miljömål och hur detta arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Vägledningen är också ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.

Vägledning är indelad i tre olika delar enligt nedan, och innehåller flera lärande exempel från kommuner samt länkar till ytterligare stöd och fördjupande information inom olika områden.

  1. Agenda 2030 och miljömålen – Hand i hand för hållbar utveckling.
  2. Kommunens roller, uppgifter och förutsättningar i arbetet med miljömålen och Agenda 2030.
  3. Processteg för att utveckla och genomföra ett miljö- och hållbarhetsprogram.

Länsstyrelserna har det regionala uppdraget att stödja kommunerna med underlag i det lokala arbetet med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, samt verka för genomförandet av Agenda 2030 i länet. Vägledningen har tagits fram inom ramen för RUS verksamhet under år 2019 och 2020. Projektledare har varit Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne och Anna-Karin Poussart, miljöstrateg, Lunds kommun.

Vägledningen är en uppdatering och omarbetning av tidigare Guide till lokalt arbete med miljömål från år 2014.

Länk till vägledningen

 

Guide till lokalt arbete med miljömål

År 2014 lanserade RUS vägledningen Guide till lokalt arbete med miljömål. Linda Ternström, Hållbar Utveckling Väst och Johanna Severinsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland, ledde arbetet med att ta fram vägledningen tillsammans med en projektgrupp bestående av representanter från flera länsstyrelser samt SKL. Därtill har flera kommuner bidragit med synpunkter och goda exempel.

Guiden innehåller ett flertal goda exempel på lokalt arbete med miljömålen. Många av dessa exempel är fortfarande relevanta för kommunens strategiska miljöarbete inom olika verksamhetsområden. Väl värt att kolla upp!

Länk till guiden


 Content Editor

Framsida.PNG

 

 Guide till lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål