FN 10 YFP

Vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 2012 antogs ett tioårigt ramverk för hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Logo 10YFP

Naturvårdsverket är nationell fokalpunkt för genomförandet av FN:s 10-åriga ramverk av program för att bryta ohållbara konsumtions- och produktionsmönster (10 YFP).

Sverige prioriterar området hållbara livsstilar och lärande samt upphandling inom arbetet.

Mål med 10 YFP

Målen med 10 YFP är att:

  • uppmuntra till hållbar konsumtion och produktion
  • öka kunskapen i samhället generellt om frågorna
  • öka samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan aktörer och regioner, särskilt med tanke på behov i låginkomstländer
  • uppmuntra samverkan mellan offentligt och privat uppmuntra offentliga och privata beslut som gagnar hållbar konsumtion och produktion.

EU och dess medlemsstater ska nu se till att de globala åtaganden genomförs. 110 länder har nominerats till att vara nationella fokalpunkter, vilket innebär att länderna ska inspirera arbetet nationellt och bidra till kunskapsutbyte mellan det enskilda landet och andra delar av världen.

Naturvårdsverket är FN:s representant i Sverige Naturvårdsverket har fått i uppdrag av Miljö- och energidepartementet att vara fokalpunkt i Sverige.

Uppdraget innebär bland annat att inspirera till handling internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Det görs till exempel genom att lyfta fram och synliggöra goda exempel som stimulerar till ökat kunskapsutbyte, nationellt och mellan Sverige och andra delar av världen. De program för internationell samverkan som hitintills beslutats är: konsumentinformation hållbara livsstilar och utbildning hållbar offentlig upphandling hållbara byggnader och byggande hållbar turism.

Sverige finns hittills representerat i programmet för konsumentinformation (via Kemikalieinspektionen) och programmet för hållbar offentlig upphandling (via Miljöstyrningsrådet). Förslag på fler program är hållbara livsmedelssystem, hållbar avfallshantering, hållbara städer och markanvändning. 

Länsstyrelserna deltar genom Magnus Eriksson, RUS, i den nationella referensgruppen för FN 10 YFP.

Aktuellt

Verkstad hållbara livsstilar  

Den 18-19 november 2015 höll Naturvårdsverket en nationell verkstad om hållbara livsstilar inom ramen för FN 10 YFP. Där arrangerade RUS en workshop om regionalt arbete.

 Dokumentation och  presentation från workshopen.
Naturvårdsverkets samlade dokumentation.