Samhällsekonomisk analys

Samhällsekonomiska analyser utgör ett viktigt underlag i miljömålsarbetet och RUS har satsat på att höja länsstyrelsernas och andra regionala aktörers kompetens vad gäller samhällsekonomiska aspekter på åtgärdsarbetet.

Samhällsekonomisk analys är ett samlande begrepp för de analyser som görs för att utreda konsekvenser för samhället av olika åtgärder, eller frånvaro av åtgärder. Genom samhällsekonomiska analyser kan vi identifiera och bedöma för- och nackdelar som har uppstått eller kan uppstå i samhället till följd av genomförda eller uteblivna åtgärder. De kan också användas för att få svar på hur samhällets resurser bäst kan användas för att åstadkomma största möjliga nytta eller välfärd inom ramen för en hållbar utveckling. Samhällsekonomisk analys används inte bara för att analysera vilka de samlade följderna blir för samhället i stort, utan även hur dessa fördelar sig på olika aktörer.

Under 2015 och 2016 genomförde RUS, genom Stefan Jendteg, nationalekonom på Länsstyrelsen Skåne, en seminarieserie i drygt hälften av länen för att höja länsstyrelsernas och andra regionala aktörers kompetens vad gäller samhällsekonomiska aspekter på åtgärdsarbetet. Stefan Jendteg har även tagit fram en vägledning, baserad på goda exempel på samhällsekonomiska analyser och värderingar.

Syftet med vägledningen är att den ska kunna fungera som en inspiration och vägledning för länsstyrelsernas handläggare och beslutsfattare och andra sakområdesansvariga där kunskap i samhällsekonomisk analys är betydelsefull. Det är särskilt viktigt i miljömålsarbetet. De exempel som är framtagna belyser olika intressen i samhället, där det är av stor betydelse att man förstår konsekvenserna av olika val.

Målgrupper är tjänstemän inom länsstyrelser och Skogsstyrelsen, men även kommuner och annan verksamhet kan ha nytta av vägledningen.