Hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling

RUS styrgrupp fastställde våren 2014 en projektplan för arbetet med att ta fram materialet "Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling" som färdigställdes 2017. RUS styrgrupp har därefter beslutat om ett spridningsprojekt i vilket det aktuella materialet och dess tema ska lyftas i en serie regionala seminarier i hela Sverige.

Ställ om för framgång

Ställ om för framgång beskriver hur hälsofrämjande processer kan vara en drivkraft för hållbar utveckling. Materialet är framtaget för att underlätta ledarskap, samverkan och delaktighet i arbetet för miljömål och ett hållbart samhälle och består av tre delar:

  • Del 1. En guide
  • Del 2. En fördjupning
  • Ett arbetshäfte för reflektion och diskussion

Syfte med projektet

  • Tydliggöra vikten av helhetssyn – systemsyn – i social och fysisk samhällsplanering och möjliggöra integrering av sociala, ekologiska och ekonomiska mål i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.¨
  • Stimulera och underlätta samverkan inom och mellan länsstyrelsernas och andra offentliga organisationers arbete för hållbar utveckling.

Målgrupp för projektet är länsstyrelserna, men även landsting/regioner, kommuner och nationella myndigheter, särskilt personer involverade i samordning av arbetet för hållbar utveckling i Agenda 2030 som helhet eller i dess delar såsom miljö, social hållbarhet, hållbar tillväxt och folkhälsa.

Seminarier

RUS erbjuder ett färdigt upplägg med föreläsare för regionala seminarier utifrån Ställ om för framgång. Länsstyrelsen i varje län uppmuntras att bjuda in kommuner, region, landsting med flera till ett sådant seminarium.

Goda exempel

Under spridningsprojektet samlas lokala och regionala exempel på avgränsade aktiviteter och mer allmänna tillämpningar och policyer som relaterar till det perspektiv som presenteras i Ställ om för framgång. Sammanställningen av goda exempel hittas via länkarna till höger.

Det är också möjligt att under 2018-2019 fortsätta lämna in fler exempel på tillämpningar. Se kontaktuppgifter uppe till höger på denna sida.

 Content Editor ‭[3]‬

​Johan Halberg
Landstinget Dalarna
johan.hallberg@ltdalarna.se
076- 770 76 50

 Content Editor ‭[4]‬

​Mer kroppsrörelse i vardagen
Grönare mat på tallriken
​Plats för föräldraskapet
​Plats för mänskliga möten
​Balansera stressen
​Närhet till naturen
​Närhet till kulturen