Hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling

RUS styrgrupp fastställde våren 2014 projektplan för detta projekt som pågått från hösten 2014 till vintern 2017. Projektet har resulterat i materialet "Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling".

Materialet består av tre delar:

  • Kortversion
  • Del 1. En guide 
  • Del 2. En fördjupning

RUS styrgrupp beslutade i mars 2017 att godkänna materialet som ges ut tillsammans med Landstinget Dalarna. Projektledare och författare har varit Johan Hallberg från landstinget Dalarna. I projektgruppen har deltagit länsstyrelse, landsting och kommuner i Dalarna och Västerbotten. Dialog har även skett med andra parter, bland annat Folkhälsomyndigheten.

RUS bidrar med detta projekt till att tydliggöra vikten av helhetssyn – systemsyn – i social och fysisk samhällsplanering för att möjliggöra en integrering av miljömål, folkhälsomål, ekonomiska mål och andra angelägna samhällsmål. Det framtagna materialet bidrar också till att stimulera mer samverkan mellan länsstyrelsernas och andra offentliga organisationers arbete med miljö och arbete med sociala frågor och hälsofrämjande.

RUS styrgrupp har också beslutat att under hösten 2017 och 2018 erbjuda regionala seminarier utifrån det framtagna materialet. Planering av detta sker nu i samarbete med länsstyrelsernas chefsnätverk för social hållbarhet och en skarp förfrågan går ut i maj. Tanken är att länsstyrelsen i varje län inbjuder kommuner, region, landsting till ett sådant seminarium. RUS står för upplägg och föreläsare. Fundera gärna redan nu om ni vill ordna en sådan konferens till hösten och hör då gärna av er till Magnus Eriksson i RUS.

Hälsa som drivkraft för miljömålsarbetet och för hållbar utveckling lyfts också fram som en samverkansåtgärd för Miljömålsrådet 2017 med Folkhälsomyndigheten som drivande myndighet. Länsstyrelserna kommer delta i detta arbete.

 Content Editor ‭[3]‬

​Johan Halberg
Landstinget Dalarna
johan.hallberg@ltdalarna.se
076- 770 76 50