Näringsliv och miljömål

Våren 2018 startade RUS projektet "Näringslivets arbete med miljömålen och Agenda 2030". På denna sida finner du projektplanen mötesanteckningar och annan aktuell information.

I RUS VP 2017 och 2018 finns följande utvecklingsinsats: ”Näringslivets arbete med miljömålen: I samarbete med berörda länsstyrelseverksamheter samt regeringens miljömålssamordnare för näringslivet genomföra en projektinsats i syfte att understödja regionalt och lokalt näringslivs arbete för miljömålen. Använda resultat av workshop vid Nobelmötet i december 2016 som underlag.”

Insatsen är också formulerad i länsstyrelserna åtgärdslista till MMR: ”Näringsliv och miljömål: I samarbete med berörda länsstyrelseverksamheter samt regeringens miljömålssamordnare för näringslivet genomföra ett projekt i syfte att stödja näringslivets arbete för miljömålen.”​

Syfte

  • Att genom vägledning och erfarenhetsutbyte underlätta länsstyrelsernas samt även Skogsstyrelsens, regioners och kommunernas arbete att verka för och synliggöra miljömålen, men även Agenda 2030, gentemot företag generellt och i olika sektorer.
  • Att involvera flera berörda verksamheter på länsstyrelserna i projektet och därigenom också stimulera samverkan dem emellan.
  • Att sprida och nyttiggöra det arbete som regeringens miljömålssamordnare för näringslivet (Annika Helker-Lundström) gjort till regionalt och lokalt näringsliv samt även annat nationellt arbete, bl.a. inom Tillväxtverkets miljömålsrådsåtgärd Hållbart företagande om cirkulära affärsmodeller enligt RESOLVE-modellen (The Ellen MacArthur Foundation), där länsstyrelserna deltar.  

Projektplan

 

Mötesanteckningar

Den 20/4 samt 24/4, 2018

Den 31/5, 2018 

​Aktuellt

2018-07-02
Den 29 augusti kommer projektgruppen ha en heldagsworkshop och inför denna skulle vi gärna vilja ha svar på några frågor från så många länsstyrelser som möjligt. Svaren samordnas/besvaras företrädesvis av en miljömålssamordnare, men alla svar är välkomna. Redovisa inte allt ni gör utan välj ut de mest framträdande delarna och beskriv dessa, gärna i punktform.

Frågor:

1. Har ni strategier/samarbeten/dialog internt inom länsstyrelsen och mellan olika verksamheter för hur ni verkar för miljömålen och Agenda 2030 gentemot näringslivet/företagen i ert län? Svara ja eller nej samt beskriv/kommentera det kort.

2. Hur verkar ni för miljömålen och Agenda 2030 gentemot näringslivet/företagen i ert län?
a) Driver ni ett utåtriktat arbete för att nå näringslivet/företagen i ert län? Svara ja eller nej samt beskriv det kort.
b) Finns detta med i strategier och/eller åtgärdsprogram? Svara ja eller nej samt beskriv det kort.
c) Delge exempel på aktiviteter och arbetssätt i ert län.
d) Vilka specifika sektorer/branscher arbetar ni med?

3. Vilka behov av stöd har ni i arbetet och som projektet i så fall kan fylla?

4. Övrigt som ni vill föra fram?

Svaren e-postas till projektledare Ingela Valeur, Länsstyrelsen Skåne, helst till torsdagen den 23 augusti. Hinner ni inte det tar vi gärna emot svar senare också.

Vi kommer i september att ha ett Skypemöte där vi informerar om projektet och ger också utrymme för frågor och synpunkter. Till det mötet bjuder vi in miljömålssamordnarna och deras chefer, energi- och klimatsamornarna, NHT 21 (chefsnätverket för hållbar tillväxt) och Miljönätverket.