Metod- och kvalitetsbeskrivning

Metod- och kvalitetsbeskrivning av geografisk fördelning av emissioner till luft

Uppgifterna i databasen har sitt ursprung i:

  • Sveriges rapportering till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen
  • Geografisk fördelning av de totalutsläpp Sverige rapporterar

 Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Utsläppen för Sverige har fördelats över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km2. Fördelningen sker med hjälp av relevant statistik och geografiska data, till exempel vägnät, betesmark, avverkad skog, befolkningsuppgifter. Denna geografiska fördelning innebär att de nationella totalutsläppen bryts ner och fördelas på regional och lokal nivå. Nedbrytningen till högre rumslig upplösning omfattar en geografisk begränsning av var utsläppen sker (t.ex. vägnät) och statistik på regional nivå och lokal nivå (t.ex. trafikflöden, fordonstyper, kallstartsandel). Det innebär att ju finare indelning desto större blir osäkerheten (att utsläppet fördelas till rätt kilometerruta är inte oväntat mer mycket mer osäkert än att det fördelas till rätt län)

Nytt för i år är att metodiken för beräkningar av utsläpp av partiklar har uppdaterats. Det innebär att utsläppen från Egen uppvärmning av bostäder och lokaler och Utrikes sjöfart inom Sveriges gränser ligger på en betydligt högre nivå jämfört med tidigare år. En annan nyhet är en kraftigt förbättrad fördelning av utsläpp av luftföroreningar från nationell och internationell luftfart. Bland annat fördelas utsläppen för hela flygrörelsen, vilket innebär att exempelvis en del av utsläpp från starter och landningar från Arlanda nu återfinns i Uppsala län (förut allokerades de enbart till landningsbanorna). Vidare har även fördelningen av utsläppen från nationell och internationell sjöfart samt fiskebåtar, förbättrats. Sist men inte minst har även förbättringar gjorts inom sektorn Transporter, bland annat har trafikarbetsuppgifter på regional nivå uppdaterats.

Som användare av dessa uppgifter behöver du gå igenom Metod- och kvalitetsbeskrivning för geografisk fördelning, länken ovan och bedöma om kvaliteten är acceptabel för det användningsområde som var tänkt. Det är till exempel inte alls lämpligt att göra detaljerade jämförelser mellan uppgifter från en undersektor inom Arbetsmaskiner (t ex Skotrar och fyrhjulingar) med andra sektorer eftersom Arbetsmaskiner har kvalitetsklass 3 både vad gäller geografisk fördelning och beräkning av nationella totaler. Läs mer om detta i Metodbeskrivningen under avsnitt 15 samt de sektorer som jämförelsen var tänkt att handla om.

Tabell. Kvalitetsklassning av huvudsektorer.

Betygsskala: 1 = bra kvalitet, 2 = vissa osäkerheter, 3 = osäkra resultat.

 

 Huvudsektor

Kvalitetsklass
Nationella totaler 

Kvalitetsklass
Geografisk fördelning
 

El och fjärrvärme 2 1-2
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler​2​1-2
Industri (energi + processer) 1-2 1-3 (se bilaga 3)
Transporter 2 1
Arbetsmaskiner 3 3
Produktanvändning 2 2
​Jordbruk​2​1-2
Avfall (inklusive avlopp) 3 2
Utrikes transporter (luftfart och sjöfart 2 2

  

För att kommunerna lättare ska få en uppfattning om vilken kvalitet som uppgifterna inom sektorn Industri (energi och processer) har på kommunnivå finns en Bilaga 3 till Metodbeskrivningen (se uppe till höger). Det är en kvalitetsklassning per kommun för utsläpp av fossil CO2, NOx och SO2. För varje kommun har kvaliteten klassats enligt en femgradig skala baserat på hur stor del av de skattade utsläppen som baseras på anläggningsspecifika uppgifter respektive schablonfördelade restposter. För mer information läs ”Info och tips till kommunala klimat- och energihandläggare med flera”.

Något som också styr noggrannheten på lokal och regional nivå är hur de nationella totalutsläppen beräknas, vill man veta mer om detta får man söka information i Sveriges nationella inventeringsrapport till UNFCCC för växthusgaser samt till CLRTAP för övriga ämnen:

Sveriges nationella inventeringsrapport UNFCCC (växthusgaser)

Mer lättillgänglig info om beräkningar av utsläpp av växthusgaser klicka här.

Sveriges nationella inventeringsrapport CLRTAP (övriga ämnen)

Mer lättillgänglig info om beräkningar av utsläpp av luftföroreningar klicka här.

Ytterligare kringinformation finns även på Naturvårdsverkets hemsida om Sveriges rapportering till FNs klimatkonvention samt hemsidan om FNs luftvårdskonvention.

Notera att de uppgifter som publiceras i utsläppsdatabasen genomgår en retroaktiv uppdatering varje år. Det innebär att alla uppgifter för hela tidsserien kan ha genomgått smärre förändringar jämfört med föregående år. Detta för att säkerställa att metodförändringar inte skapar trendbrott. Det blir därför inte korrekt att bara ladda ner det senaste årets uppgifter och lägga till dem i en gammal tabell/diagram från förra året.