Metod- och kvalitetsbeskrivning

Metod- och kvalitetsbeskrivning av geografisk fördelning av emissioner till luft

Uppgifterna i databasen har sitt ursprung i:

  • Sveriges rapportering till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen
  • Geografisk fördelning av de totalutsläpp Sverige rapporterar

Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Utsläppen för Sverige har fördelats över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km2. Fördelningen sker med hjälp av relevant statistik och geografiska data, till exempel vägnät, betesmark, avverkad skog, befolkningsuppgifter. Denna geografiska fördelning innebär att de nationella totalutsläppen bryts ner och fördelas på regional och lokal nivå. Nedbrytningen till högre rumslig upplösning omfattar en geografisk begränsning av var utsläppen sker (till exempel vägnät) och statistik på regional nivå (till exempel trafikflöden, fordonstyper, kallstartsandel) och innebär vissa osäkerheter.

Nytt för i år är att huvudsektorn El och uppvärmning delats upp i två huvudsektorer: El och fjärrvärme samt Egen uppvärmning av bostäder och lokaler. Vidare omfattar huvudsektorerna Arbetsmaskiner, Produktanvändning (inkl lösningsmedel) och Jordbruk fler undersektorer. Vidare har några mindre sektorer bytt hemvist, till exempel ingår Fiskebåtar numera i huvudsektorn Arbetsmaskiner. Bakgrunden till förändringar av sektorernas namn är för att benämningen ska vara den samma i den nationella emissionsdatabasen, på Naturvårdsverkets hemsida och på Sveriges miljömål.se

En detaljerad beskrivning av förändringen finns i Användarmanualen på sidorna 8-11.

Som användare av dessa uppgifter behöver du gå igenom Metod- och kvalitetsbeskrivning för geografisk fördelning, länken ovan och bedöma om kvaliteten är acceptabel för det användningsområde som var tänkt.

Kvalitetsklassning av huvudsektorer. Betygskala: 1 = bra kvalitet, 2 = vissa osäkerheter, 3 = osäkra resultat.

 

 Huvudsektor

Kvalitetsklass
Nationella totaler 

Kvalitetsklass
Geografisk fördelning
 

El och fjärrvärme 2 1-2
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler​2​1-2
Industri (energi + processer) 1-2 1-3 (se bilaga 3)
Transporter 2 1
Arbetsmaskiner 3 3
Produktanvändning 2 2
​Jordbruk​2​1-2
Avfall (inklusive avlopp) 3 2
Utrikes transporter (luftfart och sjöfart 2 2

  

För att kommunerna lättare ska få en uppfattning om vilken kvalitet som uppgifterna inom sektorn Industri (energi och processer) har på kommunnivå finns en Bilaga 3 till Metodbeskrivningen (se uppe till höger). Det är en kvalitetsklassning per kommun för utsläpp av fossil CO2, NOx och SO2. För varje kommun har kvaliteten klassats enligt en femgradig skala baserat på hur stor del av de skattade utsläppen som baseras på anläggningsspecifika uppgifter respektive schablonfördelade restposter. För mer information läs ”Info och tips till kommunala klimat- och energihandläggare med flera”.

Något som också styr noggrannheten på lokal och regional nivå är hur de nationella totalutsläppen beräknas, vill man veta mer om detta får man söka information i Sveriges nationella inventeringsrapport till UNFCCC för växthusgaser samt till CLRTAP för övriga ämnen:

Sveriges nationella inventeringsrapport UNFCCC (växthusgaser)

Sveriges nationella inventeringsrapport till CLRTAP (övriga ämnen):
Informative Inventory Report Sweden 2018
Informative Inventory Report Sweden 2018 - bilagor

Mer kringinformation finns även på Naturvårdsverkets hemsida om Sveriges rapportering till FNs klimatkonvention samt hemsidan om FNs luftvårdskonvention.

Notera att de uppgifter som publiceras i utsläppsdatabasen genomgår en retroaktiv uppdatering varje år. Det innebär att alla uppgifter för hela tidsserien kan ha genomgått smärre förändringar jämfört med föregående år. Detta för att säkerställa att metodförändringar inte skapar trendbrott.