Metod- och kvalitetsbeskrivning

Metod- och kvalitetsbeskrivning av geografisk fördelning av emissioner till luft

Uppgifterna i databasen har sitt ursprung i:

  • Sveriges rapportering till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen
  • Geografisk fördelning av de totalutsläpp Sverige rapporterar

Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till klimatkonventionen och luftvårdskonventionen. Utsläppen för Sverige har fördelats över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km2. Fördelningen sker med hjälp av relevant statistik och geografiska data, till exempel vägnät, betesmark, avverkad skog, befolkningsuppgifter. Denna geografiska fördelning innebär att de nationella totalutsläppen bryts ner och fördelas på regional och lokal nivå. Nedbrytningen till högre rumslig upplösning omfattar en geografisk begränsning av var utsläppen sker (till exempel vägnät) och statistik på regional nivå (till exempel trafikflöden, fordonstyper, kallstartsandel) och innebär vissa osäkerheter.

Nytt för i år är att det nu finns en huvudsektor för industrins samlade utsläpp, dvs att den omfattar både energirelaterade och processrelaterade utsläpp. Det finns inte längre möjlighet att se de processrelaterade utsläppen uppdelade på olika undersektorer.  Förändringen innebär vidare att den huvudsektor som tidigare kallades Energiförsörjning har förändrats och bytt namn.

Som användare av dessa uppgifter behöver du gå igenom Metod- och kvalitetsbeskrivning för geografisk fördelning, länken ovan och bedöma om kvaliteten är acceptabel för det användningsområde som var tänkt.

Kvalitetsklassning av huvudsektorer. Betygskala: 1 = bra kvalitet, 2 = vissa osäkerheter, 3 = osäkra resultat.

 

 Huvudsektor

Kvalitetsklass
Nationella totaler 

Kvalitetsklass
Geografisk fördelning
 

 El och uppvärmning  2  1-2
 Industri (energi + processer)  1-2  1-3 (se bilaga 3)
 Transporter  2  1
 Arbetsmaskiner  3  3
 Produktanvändning  2  2
 Avfall och avlopp  3  2
 Jordbruk  2  2
 Internationell luftfart och sjöfart  2  2

  

För att kommunerna lättare ska få en uppfattning om vilken kvalitet som uppgifterna inom sektorn Industri (energi+processer) har på kommunnivå finns en Bilaga 3 till Metodbeskrivningen (se uppe till höger). Det är en kvalitetsklassning per kommun för utsläpp av fossil CO2, NOx och SO2. För varje kommun har kvaliteten klassats enligt en femgradig skala baserat på hur stor del av de skattade utsläppen som baseras på anläggningsspecifika uppgifter respektive schablonfördelade restposter. För mer information läs ”Info och tips till kommunala klimat- och energihandläggare med flera”.

Något som också styr noggrannheten på lokal och regional nivå är hur de nationella totalutsläppen beräknas, vill man veta mer om detta får man söka information i Sveriges nationella inventeringsrapport till UNFCCC för växthusgaser samt till CLRTAP för övriga ämnen:

Sveriges nationella inventeringsrapport UNFCCC (växthusgaser)

Sveriges nationella inventeringsrapport CLRTAP (övriga ämnen)

Notera att de uppgifter som publiceras i utsläppsdatabasen genomgår en retroaktiv uppdatering varje år. Det innebär att alla uppgifter för hela tidsserien kan ha genomgått smärre förändringar jämfört med föregående år. Detta för att säkerställa att metodförändringar inte skapar trendbrott.