Samhällsekonomisk analys i miljömålsarbetet

Inom ramen för projektet ”Resurs i samhällsekonomisk analys för RUS” hölls den 19 september 2013 vid Länsstyrelsen i Stockholm ett heldagseminarium på temat Samhällsekonomisk analys i miljömålsarbetet, med representanter för i huvudsak miljömålssamordnare- samt energi- och klimatstrateger vid landets länsstyrelser.

I dag görs inte alltid samhällsekonomiska analyser inom myndigheterna, och de som genomförs håller ibland inte tillräckligt hög kvalitet. Därför behöver länsstyrelserna i sitt arbete med miljömålsåtgärderna fortlöpande stöd vad gäller samhällsekonomiska aspekter på åtgärdsarbetet, inte minst för att öka den egna kompetensen att beställa och tolka ekonomiska analyser. Stefan Jendteg, nationalekonom vid Länsstyrelsen Skåne och med erfarenhet av samhällsekonomisk miljöanalys, fungerar i projektet som en kunskaps- och handledningsresurs, samt som bollplank för enskilda länsstyrelsers arbete med miljömålens samhällsekonomi.

Seminariet inleddes med en interaktiv föredragning av Stefan Jendteg kring olika exempel på samhällsekonomisk miljöanalys, för att illustrera centrala begrepp och metoder. Naturvårdsverket har i uppgift att utveckla tillämpningen av samhällsekonomiska analyser i miljömålsarbetet. Stefan Jendteg och Magnus Eriksson från RUS medverkar för övrigt i Naturvårdsverkets samverkansgrupp för myndigheters kompetensuppbyggnad av samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet.

Emelie Aurell från Naturvårdsverket presenterade på seminariet detta arbete och gav olika exempel på praktiska analyser. Därtill tillkommer stöd genom den handbok i samhällsekonomisk analys, PlusMinus, sammanställd av forskare vid Umeå universitet, KTH och SLU, som publicerades på Naturvårdsverkets hemsida i september 2013. Målsättningen med PlusMinus är att det ska bli enklare för användare att tillämpa ekonomiska analysmetoder då de tar fram beslutsunderlag för alla insatser som påverkar miljön.

Gerda Kinell från Enveco Miljöekonomi och medförfattare till handboken, presenterade på seminariet PlusMinus och några av de ekonomiska analyser som ingår.

Seminariet avslutade med två timmars aktiva grupparbeten och diskussioner kring olika miljöekonomiska praktikfall, under ledning av Stefan Jendteg.