Mål i sikte - Regionala konferenser om regionalt och lokalt miljöarbete 2016

Mål i sikte – så styr vi med sikte på miljömålen
Här hittar du all dokumentation från konferenserna för dig som regional och lokal beslutsfattare – ett unikt tillfälle då ledningar för kommuner, regioner, landstingen och näringslivet möttes för att samtala kring regionalt och lokalt miljöarbete

​Under konferensen fick du:

  • en uppdatering av svenskt miljöarbete och tillståndet i miljön (från den fördjupade utvärderingen av miljömålen)
  • diskutera åtgärder och genomförande på regional och lokal nivå
  • påverka förutsättningar och samarbete för miljö- och hållbarhetsarbete
  • möta andra beslutsfattare i kommuner, regioner, landstingen och näringslivet
  • möta företrädare för regeringen, statliga myndigheter och SKL
  • möjlighet att dela med dig och ta del av goda exempel.

Fyra heldagskonferenser arrangerades runt om i landet. Resultaten fungerar som underlag för fortsatta prioriteringar inom miljöarbetet och till den nationella miljömålskonferensen i Växjö den 27-28 april 2016.

Dokumentation från de fyra konferenserna

Göteborg den 27 januari

Malmö den 3 februari

Stockholm den 9 mars

Umeå den 16 mars

Mer om konferenserna

Konferenserna arrangerades i samarbete mellan länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne, Stockholm och Västerbotten, Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Naturvårdsverket.

Mål för Sveriges miljöarbete

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att vi ska år 2020 lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Det sammanfattas i ett generationsmål som beskriver vilken omställning av samhället som behöver ske. De sexton miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.