Stockholm 2014

Miljömålsdagarna 2014 ägde rum i Stockholm, Färgfabriken i Liljeholmen. Arrangörer var Länsstyrelsen i Stockholms län, RUS och Naturvårdsverket. Cirka 190 personer deltog under de båda dagarna.

Tema för 2014 var "Från kunskap till handling". Dag 1 fokuserade på "Miljömålen - hur styr de oss?" och dag 2 på "Fokusområden i FU 2015: styrmedel, åtgärder och uppföljning." Medverkande talare var bland annat miljöminister Lena Ek, riksrevisorn, generaldirektören för Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, Stockholms landshövding, SEI:s chef samt representanter från Statskontoret, Miljömålsberedningen och flera myndigheter. 

På kvällen ordnades en middag i kombination med båtutflykt i skärgården.

Miljömålens utmaningar. Maria Ågren, generaldirektör Naturvårdsverket.
Länk till anförande (ca 10 min)

Statskontoret utvärdering av arbetet i miljömålssystemet. Johan Sörensson, chefsjurist och projektledare för utvärderingen, Statskontoret.
Länk till anförande (ca 20 min)

Klimat för pengarna? Granskning inom klimatområdet 2009-2013. Claes Norgren, Riksrevisor, Riksrevisionen.
Länk till anförande (ca 20 min)

Miljömålsberedningens pågående utmaningar. Viktoria Ingman, huvudsekreterare.
Länk till anförande (ca 10 min)

Panelsamtal: Utmaningar i arbetet med att nå miljömålen. Medverkande: Ann-Sofie Eriksson, SKL, Helena Leander, riksdagsledamot Miljöpartier och MMB, Roger Tiefensee, riksdagsledamot Centern och MMB, Emma Wallrup, Vänsterpartiet och MM, Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv, Robert Andrén, länsråd länsstyrelsen Värmland, Johan Sörensson, Statskontoret, Claes Norgren, Riksrevisionen, Lovisa Hagberg, WWF.
Länk till panelsamtal (ca 50 minuter)

Riksantikvarien har ordet. Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet.
Länk till anförande (ca 15 minuter)

Hur kan miljömålsmyndigheterna bli bättre och effektivare. (90-sekunderspasset).
Länk till anföranden

Miljöminister Lena Ek.
Länk till anförande (ca 55 min)

Den internationella dimensionen i miljöarbetet. Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Environmental Institute.
Länk till anförande (ca 30 min)

Dag 2 Fokusområdena i den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015:

Hållbar stad, Näringslivets miljöarbete och Hållbar konsumtion. Dagen avslutas med tankar kring generationsmålet.

Nytt från Naturvårdsverket (Ann Wahlström) och RUS (Magnus Eriksson).

Länk till anföranden (ca 15 minuter)

Fokusområde Hållbar stad. Anna Wahlström, Naturvårdsverket.

Länk till anförande (ca 15 minuter)

ÖP-resan och fortsatta uppdrag inom samhällsplanering och miljömål. Elisabet Weber, länsarkitekt länsstyrelsen i Skåne och Patrik Faming, chef för enheten strategisk planering Boverket.
Länk till anföranden (ca 35 minuter)

Stadsutvecklingens utmaningar i länet. Niklas Svensson, bitr stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad.
Länk till anförande (ca 20 minuter)

Fossilfritt på väg. Slutsatser om utredningen av en fossiloberoende fordonsflotta. Håkan Johansson, Trafikverket. Länk till anförande (ca 20 minuter) Stadslandet Göteborg - hur stad och land kan mötas på ett nytt sätt. Dan Melander, Visions- och strategiutvecklare Utveckling Nordost.
Länk till anförande (ca 20 minuter)

Panelsamtal om Fokusområde hållbar stad.
Länk till panelsamtal (ca 30 minuter)

Fokusområde Näringslivet. Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket.
Länk till anförande (ca 15 minuter)

Fokusområde Konsumtion. Omställning till ett resurseffektivt samhälle. Eva Ahlner (Annemay Ek), Naturvårdsverket.
Länk till anförande

Hållbar konsumtion nationellt och internationellt. Gunilla Blomquist, miljödepartementet.
Länk till anförande

Konsumtionsperspektiv på Giftfri miljö. Helena Bergström, Kemikalieinspektionen.
Länk till anförande

Ny konsumentupplysningstjänst. Katarina Järverup Frisk, Konsumentverket.
Länk till anförande

Har konsumenterna något val? Emelie Hansson, Naturskyddsföreningen.
Länk till anförande

En kemikaliestrategi i framkant. Charlotta Brask, Stockholms läns landsting.
Länk till anförande

Panelsamtal Konsumtion
Länk till panelsamtal

Tankar om generationsmålet. Katarina Schough, Naturvårdsverket, Petter Lydén, Lars J Lundgren, Björn Forsberg, medförfattare till Generationsmålsboken.
Länk till panelsamtal