Västerbottens län

Trots länets goda förutsättningar, med rikliga naturtillgångar och höga ambitioner, kommer inget av de tretton miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå att uppnås till 2020. Det behövs fler effektiva åtgärder för att undvika och kompensera skador på miljön samt tid för naturen att återhämta sig.

I Västerbotten bor vi få människor på stor yta och har tillgång till stora naturresurser. Trots det har vi allvarliga olösta miljöproblem som vi behöver ta tag i för att förbättra våra livsmöjligheter och bevarandet av våra natur- och kulturvärden.

Det pågår idag en mängd aktiviteter för en hållbar utveckling i Västerbotten. Exempel på några av de åtgärder som pågår är bland annat biologisk återställning av vatten, bilda natur- och kulturreservat, satsningar på vindkraft och bioenergi samt hållbart byggande i kallt klimat. Årligen arrangeras SEE-Västerbottens hållbarhetsvecka (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) som är ett framgångsrikt arrangemang då regionalt och lokalt hållbarhetsarbete lyfts fram. Genom samverkansprojektet Fossilfria transporter i norr skapas möjligheter för länets kommuner förutsättningar att leda och genomföra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta och därmed minska sina utsläpp av växthusgaser från vägtransporter i Västerbotten.

Trots allt bra arbete för miljön i Västerbotten bedöms de flesta miljömål som inte möjliga att uppnås till år 2020. Vi behöver öka takten i vårt åtgärdsarbete för att vända de negativa trenderna i vår miljö. Tillsammans med de nationella bedömningarna kommer endast ett av sexton miljömål att uppnås till 2020 i Västerbotten, Skyddande ozonskikt. Fyra av målen bedöms som nära att nå, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning och Storslagen fjällmiljö. De övriga tolv målen bedöms som inte möjliga att nås. För att förutsättningarna eller målen ska ha en möjlighet att uppnås kommer det att behövas många fler vägledande beslut och insatser.

Västerbotten RÅU 2019.pdf