Regional årlig uppföljning 2018

Varje år sammanställer länen hur arbetet med miljömålen fortskrider. Trots attt Regeringen och myndigheterna har gjort stora insatser under 2018 kommer inte miljömålen att nås till 2020.

I länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens årliga genomgång av länens möjlighet att nå 13 av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, bedöms dels uppfyllelse av målen, dels utvecklingstrenden för målen. Trots allt miljöarbete inom många områden bedöms följande: 

  • 2 av 21 län når något av målen till år 2020,
  • 16 av länen är nära att nå något eller flera av miljökvalitetsmålen,
  • 3 av 21 län når inget miljökvalitetsmål utifrån dagens förutsättningar.
  • Inget av länen bedöms nå eller vara nära att nå åtta av miljökvalitetsmålen: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, God bebygd miljö, Hav i balans samt levande levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Länsstyrelserna har inte bedömt uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt eller Säker strålmiljö. För att nå dessa mål krävs i huvudsak internationella insatser, så bedömningen görs därför samlat på nationell nivå. Åtgärdsarbete, miljötillstånd och analys för dessa tre mål redovisas dock även regionalt

Länsstyrelserna pekar på flera områden där det behövs större insatser för att komma närmare Sveriges miljömål. Färre lantbrukare och brist på betesdjur leder till igenväxande av hagmarker och likåldrig skog minskar den biologiska mångfalden. Försämrad biologisk mångfald, tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter, påverkar de så kallade ekosystemtjänsterna som behövs för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. 

Inom naturvård och samhällsplanering finns möjlighet att göra mer, både regionalt och lokalt. Miljöhänsyn inom samhällsplanering, areella näringar och byggande av infrastruktur påverkar de flesta miljökvalitetsmål. Samtidigt är obalansen mellan tätbefolkad kust och glest bebyggd landsbygd en utmaning för flera län. 

Flera åtgärder lyfts i länens redovisningar. Exempelvis arbetet med grön infrastruktur, bildandet av nya natur- och kulturreservat, arbete med hållbar dagvattenhantering, sanering av förorenade områden, satsningar via Klimatklivet och LONA och diverse samverkansinitiativ.

Tablå över alla läns bedömningar 2018.