Regional årlig uppföljning 2019

Nu har alla länsstyrelser lämnat sin årliga regionala uppföljning av Sveriges miljömål, dvs. de 16 miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet. Miljömålen är en viktig nyckel för att nå Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Liksom nationellt bedöms endast ett fåtal miljömål nås till 2020 i länen, det år som målen följts upp mot sedan de fastställdes för 20 år sedan. Många stora insatser sker dock som bidrar till Sveriges miljömål.

Samtliga länsstyrelser gör årligen en bedömning av 13 av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. De tre målen Begränsad klimatpåverkan, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt bedöms endast nationellt. Dels så bedöms uppfyllelsen av målen och dels utvecklingstrenden i miljön för målen. Därtill ingår som en viktig del i uppföljningen en redovisning av åtgärder som under året genomförts för miljömålen till följd av statliga styrmedel och egna initiativ hos olika aktörer. Uppföljningen utgör underlag till den nationella uppföljning som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Dessutom utgör den en källa till kunskap om miljöarbetet och miljötillståndet i länet som alla kan ta del av.

Läget i länen

Miljömålen beslutades av Sveriges riksdag år 1999 och har sedan dess varit riktmärken för den svenska miljöpolitiken. Trots många insatser så bedöms de inte tillräckliga för att till 2020 nå miljömålen på regional nivå.

Några mål är dock nära att nås i flera län, framför allt Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Bara naturlig försurning bedöms nås i några län. Skyddande ozonskikt, som bedöms nationellt, bedöms nås. Utvecklingstrenden i miljön är positiv för flera mål i de regionala bedömningarna.

Se tablå med samtliga regionala bedömningar av mål och utvecklingen i miljön: Tablå över alla läns bedömningar 2019.pdf

Till vänster i menyn hittar du samtliga läns årliga uppföljning av miljömålen.

Många goda insatser sker, men på flera områden går utvecklingen åt fel håll

De regionala årliga uppföljningen visar att många insatser och ett aktivt miljöarbete sker i länen som bidrar till de 16 miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

I början av 2019 lämnade Naturvårdsverket över en fördjupad utvärdering av miljömålen till regeringen. Utvärderingen visar en positiv utveckling av tillståndet i miljön när det gäller bland annat luftkvalitet och försurning. På flera områden går utvecklingen åt fel håll. Klimatet och biologiska mångfalden lyfts fram som särskilt viktiga miljöfrågor att fokusera i arbetet. Betydelsen av arbete för mer hållbar konsumtion lyfts också särskilt fram.

Den fördjupade utvärderingen belyser att det offentliga har ett stort ansvar att hantera sin egen miljöpåverkan genom att ställa höga miljökrav inom sina verksamheter, investeringar, upphandlingar och för sina resor. I flera fall kan detta också innebära att innovativa lösningar får möjlighet att prövas och göras tillgängliga för övriga delar av samhället.

Se Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2019

 

Miljömålen finns kvar - arbetet fortsätter och takten behöver öka

Sedan miljömålen beslutades har 2020 varit det år de följts upp mot. De åtgärder och styrmedel som behövs för att nå målen kommer dock för de flesta mål inte finnas på plats till nästa år. Men miljömålsarbetet fortsätter framåt. Regeringen har tydliggjort att Sveriges miljömål ska finnas kvar och utgör vårt genomförande av den ekologiska dimensionen av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

RUS har i uppdrag av Naturvårdsverket att göra en sammanfattande analys av den regionala årliga uppföljningen av miljömålen och att denna läggs till i februari 2020.

Den nationella årliga uppföljningen lämnas till regeringen i mars 2020.