Kalmar län

Trots många goda ambitioner bedömer vi det inte möjligt att helt nå Generationsmålet eller miljökvalitetsmålen till år 2020. Det krävs ökad kunskap, attitydförändringar och samarbete för att påverka utvecklingen inom många viktiga områden.

Enbart ett miljömål, Frisk luft anses kunna nås med gällande styrmedel till 2020. Även prognosen för Ozonskiktets återhämtning är positiv och sammanvägt finns en ganska positiv bild för Säker strålmiljö.

Övriga miljömål kommer inte att nås och det flesta har neutral utveckling. De som sticker ut är Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap som har ihållande, negativ utveckling. Kalmar län har höga natur- och kulturvärden och den gröna näringen är viktig för länet. Jordbruk i kombination att bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden är inte lönsamt och det småskaliga jordbruket försvinner. Följden blir att artrika hävdade marker och kulturhistoriska lämningar, som tillsammans med den äldre agrara bebyggelsen bildar en helhet, försvinner.

Arbetssättet som kopplar till grön infrastruktur har dock förutsättningar att förbättra utvecklingen något för båda målen och bör intensifieras. För båda målen är det viktigt med en helhetssyn.

Kalmar RÅU 2019.pdf