Var finns pengarna?

Löpnummer:
2017:13, Länsstyrelsen i Skåne
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-085-8
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
60
Målet med denna sammanställning av stöd och bidrag är att underlätta för kommuner, föreningar, företag, vattenråd, markägare och andra aktörer som vill arbeta med åtgärder som bidrar till våra miljömål. Regionala organisationer och länsstyrelser kommer också ha nytta av materialet. Sammanställningen ger en övergripande introduktion kring de stöd och bidrag som finns att söka och var man hittar mer detaljerad information. Framför allt handlar det om statliga stöd och EU-stöd, men även andra stöd. Fokus på forsknings- och innovationsstöd är begränsat.
För att få den senaste informationen är det viktigt att du alltid går vidare till de länkar vi hänvisar till. RUS, länsstyrelsernas samverkansorgan i miljömålsarbetet, kommer att uppdatera denna sammanställning ungefär en gång per år.
Länsstyrelse, Skogsstyrelsen och Region kan hjälpa till med diskussioner kring vilka bidrag som kan vara lämpliga att söka för just de åtgärder du planerar. Generellt gäller att EU-medel kan kombineras med andra medel såsom statliga eller kommunala medel. Men vanligtvis kan inte olika statliga medel kombineras med varandra. Kontakta ansvarig myndighet för besked om vad som gäller för just det bidrag du är intresserad av.
I denna sammanställning lyfts endast de stöd som har en tydlig koppling till miljömålen. Men glöm inte bort att många andra stöd har positiva miljöeffekter såsom bredbandsutbyggnad som minskar behovet av resande, och nybyggnation som redan från början investerar i bra energi -och värmehantering. Låt miljöhänsyn bli ett självklart arbetssätt i alla former av investeringar och projekt!
Kommentar: