RUS arbetsgrupp

RUS arbetsgrupp

E-post till hela gruppen

Magnus Eriksson, Dalarna (W), telefon 010-225 02 80
Övergripande samordning: verksamhetsledare för RUS, samhällsekonomisk analys.
Miljömålsansvar: God bebyggd miljö och Generationsmålet. Utvecklingsområde: samhällsplanering, regional tillväxt, hållbar konsumtion och produktion.

Anna-Lena Lövkvist  Andersen, Stockholm (AB) 
telefon 010-223 14 50
Miljömålsansvar: Begränsad klimatpåverkan
Utvecklingsområde: Energi och klimatpassning.

Birgit Nielsen, Västra Götaland (O), telefon 010-224 46 77
Miljömålsansvar: Frisk luft.
Utvecklingsområde: Luft och transporter (emissionsdatabasen).

Carl-Johan Sanglert, Jönköping (F), telefon 010-223 63 34
Övergripande samordning: forskningsfrågor.
Miljömålsansvar: kulturmiljö och God bebyggd miljö.
Utvecklingsområde: kulturmiljö och forskningsfrågor.

Camilla Andersson, Skogsstyrelsen, telefon 0650-377 90
Miljömålsansvar: Levande skogar.
Utvecklingsområde: skogliga området.

Coco Dedering, Kalmar (H), telefon 010-223 85 22
Miljömålsansvar: kulturmiljö i naturtypsmålen.
Utvecklingsområde: kulturmiljö och landskap.

Emilie Vejlens, Gotland (I) telefon 010-223 93 02
Övergripande samordning: Miljöövervakning.
Miljömålsansvar: Giftfri miljö, Ingen övergödning och  Grundvatten av god kvalitet.
Utvecklingsområde: Vatten, miljögifter, hållbar konsumtion och produktion.

Eva Mikaelsson, Västerbotten (AC), telefon 010-225 43 56
Miljömålsansvar: Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och Storslagen fjällmiljö.
Utvecklingsområde: Ekosystemansats/ tjänster och naturmiljö/ biologisk mångfald samt friluftsliv.

Julia Martinsson, Skåne (M), telefon 010-2241737
Övergripande samordning: Kommunikation.

Marie Vallin, Västerbotten (AC), telefon 010-225 43 64
Övergripande samordning: miljöledning.
Miljömålsansvar: Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Ett rikt odlingslandskap.
Utvecklingsområde: hälsorelaterat, strålmiljö och radon, odlingslandskap och Landsbygdsprogrammet.

Monika Puch, Skåne (M), telefon 010- 224 15 91 
Övergripande samordning: information, indikatorsamordning, åtgärdswebben.
Miljömålsansvar: Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Olena Kashyna, Naturvårdsverkets samordningsfunktion, adjungerad