Om RUS

RUS är ett samverkansorgan som ska stödja, vägleda och samordna länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. Förkortningen RUS står för Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

RUS svarar för länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda parter, inklusive nationella myndigheter och kommuner. Det innebär uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som mål och åtgärdarbetet. RUS finansieras av anslag via Naturvårdsverket. Viktiga delar av arbetet är:

  • Uppdateringar av indikatorer på miljömålsportalen.
  • Utveckling av indikatorer, dataflöden, uppföljningssystem och samordning av detta.
  • Länssidor på miljömålsportalen och regionala målbedömningar.
  • Revidering av regionala mål.
  • Stöd till och utveckling av åtgärdsarbetet.
  • Information och kommunikation

 

 

RUS organisation

Verksamheten i RUS organiseras av en styrgrupp med representanter från länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Styrgruppens ordförande är Per Hallerstig på Länsstyrelsen Jönköping.

Det dagliga arbetet med RUS uppdrag drivs av en arbetsgrupp av ett 10-tal personer från olika länsstyrelser och Skogsstyrelsen. Verksamhetsledare för RUS är Magnus Eriksson på Länsstyrelsen Dalarna. Se hela arbetsgruppen under sidan Kontaktlistor.