Nu är vägledningen för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 här

Länsstyrelserna har tagit fram en vägledning för lokalt arbete med miljömål och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Arbetet har skett i dialog med kommuner över hela landet och aktuell forskning samt närliggande initiativ och projekt.

Vägledningen riktar sig till kommuner och ger konkret stöd och inspiration i det strategiska arbetet med miljömål och hur detta arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Vägledningen är också ett underlag för erfarenhetsutbyte mellan kommuner och länsstyrelser i miljömålsarbetet.​

Länsstyrelserna har det regionala uppdraget att stödja kommunerna med underlag i det lokala arbetet med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, samt verka för genomförandet av Agenda 2030 i länet. Vägledningen har tagits fram inom ramen för RUS verksamhet under år 2019 och 2020. Projektledare har varit Tommy Persson, miljöstrateg, Länsstyrelsen Skåne och Anna-Karin Poussart, miljöstrateg, Lunds kommun.

Här hittar du vägledningen