Erbjudande regionala seminarier om hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål & hållbar utveckling

Innan sommaren gick information ut om regionala seminarier utifrån RUS rapport Ställ om för framgång. Under sommaren har upplägget förankrats med chefsnätverket för social hållbarhet.

​Detta är ett erbjudande till samtliga länsstyrelser att inom uppdragen för miljömål och social hållbarhet, själv eller delat med annan länsstyrelse, med stöd av RUS arrangera seminarium/workshop utifrån RUS material Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål & håll-bar utveckling. Materialet finns på: http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/stod-i-atgardsarbetet/Pa-ges/halsoframjande.aspx

Dessa seminarier utgör ett spridningsprojekt för detta material.

Målgrupp för seminariet är, utöver länsstyrelsen själv, kommuner, landsting, region, högskola med flera. De som arbetar med samordning av miljö och folkhälsa, men även andra berörda verksamheter som ex-empelvis planerare och även politiker.

Erbjudandet omfattar ett upplägg i halvdags- eller heldagsformat och medverkan av Johan Hallberg, Landstinget Dalarna, författare till Ställ om för framgång. Länsstyrelsens åtagande blir att stå för inbju-dan och praktiska arrangemang samt medverka i programmet. Respektive länsstyrelses miljömålsme-del (de nyckelfördelade medel för miljömålsarbetet varje länsstyrelse årligen söker av Naturvårdsverket) kan finansiera eventuella utgifter. Miljömålssamordnare och företrädare för social hållbarhet vid länsstyrelsen samarbetar lämpligen kring detta arrangemang.

Förutom kunskapsspridning kan seminariet/workshopen bidra till fortsatt arbete och samverkan kring dessa frågor i länet och ett närmare samarbete mellan företrädare för miljömål och social hållbar-het/folkhälsa. Detta är också av intresse i det fortsatta arbetet med Agenda 2030.

Erbjudandet gäller i höst och hela 2018. Ni som vill arrangera seminarium/workshop meddela detta till Marie Vallin. Om ni vill arrangera seminarium i höst anmäl då intresse så fort som möjligt. Ett antal läns-styrelser har redan anmält intresse. Intresset ska förankras med ansvarig chef.

RUS styrgrupp har fattat beslut om detta erbjudande/spridningsprojekt och upplägget har också förankrats med Länsstyrelsernas chefsnätverk för social hållbarhet.

RUS avser bilda en arbetsgrupp som också ska fungera som projektledning för spridningsprojektet. Från RUS arbetsgrupp kommer där även Eva Mikaelsson och Marie Vallin att ingå.

Hälsofrämjande seminarier 2017-2018.