Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till RUS arbetsgrupp.

Magnus Eriksson, Dalarna (W), Tel. 023-812 35, 070 33 073 66
Övergripande samordning: verksamhetsledare för RUS, samhällsekonomisk analys och medelstilldelning. Miljömålsansvar: God bebyggd miljö och Generationsmålet. Utvecklingsområde: samhällsplanering, konsumtion och regional tillväxt.

Birgit Nielsen, Västra Götaland (O), Tel. 010-22 44 677 Miljömålsansvar: Begränsad klimatpåverkan (emissioner/trafik), Frisk luft och Bara naturlig försurning.
Utvecklingsområde: Luft, transporter och avfall.

Anna-Lena Lövkvist Andersen, Stockholm (AB)
Tel. 08-785 50 38
Miljömålsansvar: Begränsad klimatpåverkan
Utvecklingsområde: Energi

Emilie Vejlens, Gotland (I) Tel. 010-22 39 302
Övergripande samordning: MÖV.
Miljömålsansvar: Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Hav i balans samt levande kust och skärgård.
Utvecklingsområde: Vatten samt gifter och kemikalier.

Kristofer Sjöö, Halland (N), telefon 010-22 43 345
Kontaktperson för kulturmiljöfrågor (inriktning på bebyggelse).
Utvecklingsområde: kulturmiljö och bebyggd miljö.

Coco Dedering, Kalmar (H), telefon 010-22 38 522
Kontaktperson för kulturmiljöfrågor (inriktning på landskap).
Utvecklingsområde: kulturmiljö och landskap.

Jimmy Lundblad, Skogsstyrelsen, telefon 036-35 94 61 Miljömålsansvar: Levande skogar.
Utvecklingsområde: skogliga området och ekosystemansats/ tjänster.

Eva Mikaelsson, Västerbotten (AC), telefon 010-22 54 356 Miljömålsansvar: Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.
Utvecklingsområde: ekosystemansats/ tjänster och naturmiljö/ biologisk mångfald.

Marie Vallin, Västerbotten (AC), telefon 010-22 54 364  Övergripande samordning: miljöledning.
Miljömålsansvar: Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Ett rikt odlingslandskap.
Utvecklingsområde: hälsorelaterat, strålmiljö och radon, gifter och kemikalier, odlingslandskap.

Jens Mattsson, Jönköping (F), telefon 010-2236442
Övergripande samordning: Information

Monika Puch, Skåne (M), telefon 010-2241591
Övergripande samordning: Information, indikatorsamordning, stöd till Emilie beträffande Hav i balans.

Stefan Jendteg, Skåne (M), telefon 010-2241398.
Övergripande samordning och utvecklingsområde: Samhällsekonomisk analys.