Webbmöte inför regional årlig uppföljning 2019 Regionala anvisningar

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Naturvårdsverkets samordningsfunktion, RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​RUS ordnar, likt senaste åren, efter sommaren målvisa webbmöten i syfte att stödja länsstyrelserna i arbetet med den regionala årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen.

Förutom dessa målspecifika mötena anordnas dessutom detta inledande möte eftermiddagen den 26 augusti för miljömålssamordnare om anvisningarna och övergripande frågor som Naturvårdsverket och RUS ansvarar för. Syfte med mötet är att klargöra hur de regionala anvisningarna för årlig uppföljning ska tolkas och användas. Vi ser gärna att ni skickar in de frågor ni vill ta upp, både stora och små, i förväg till brevlådan miljomal.arliguppfoljning@lansstyrelsen.se 

Underlag för mötet läggs ut på RUS hemsida kontinuerligt. Under respektive målvisa möte finns bland annat beslutade målmanualer och förra årets regionala bedömningar. Om alla mötesdeltagare samtycker kommer mötet att dokumenteras som ljudfil. Anteckningar av särskilda punkter kommer också att göras.

Den här inbjudan skickas till miljömålssamordnarna på länsstyrelserna enligt RUS kontaktlista. RUS arbetsgrupp för kännedom.

Välkommen önskar Naturvårdsverkets samordningsfunktion och RUS.

Underlag

Anvisningar

Mall för Regional Årlig Uppföljning

Målmanual generationsmålet

Länsstyrelsernas bedömning av Generationsmålet 2018

 

Dokumentation

Presentation

Inspelning

Särskilda frågor för 6 mål (Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö)

 

Status för målmanualer

Uppdaterade 2018/2019

 • Bara naturlig försurning
 • Begränsad klimatpåverkan
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Ett rikt växt- och djurliv
 • Generationsmålet
 • Giftfri miljö
 • God bebyggd miljö
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Myllrande våtmarker
 • Skyddande ozonskikt

Uppdateras senare under 2019

 • Frisk luft
 • Levande skogar
 • Storslagen fjällmiljö
 • Säker strålmiljö

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2019