Webbmöte regional årlig uppföljning God bebyggd miljö 2019

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning

Anvisningar

Målmanual God bebyggd miljö (181211)

Länsstyrelsernas bedömning av God bebyggd miljö 2018

Nationell årlig uppföljning av miljömålen 2019

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet

Ekosystemtjänster och grönstruktur

  1. Trenden för planeringsunderlag för grönstruktur verkar ha slutat gå uppåt, ca 50% av kommunerna som svarar i miljömålsenkäten anger att de har ett sådant underlag. Vi önskar en kommentar kring detta. Har frågan tex blivit nedprioriterad, eller tas den om hand på något annat sätt än att det tas med i ÖP?
  2. Märker ni om de statliga satsningarna på ekosystemtjänster har påverkat hur man gör avvägningar i planeringen? Används planerna för Grön infrastruktur? Hur förhåller sig DP till ÖP vad gäller ekosystemtjänster?

Klimatanpassning

  1. 1. Innehåller länets regionala handlingsplan för klimatanpassning åtgärder för den byggda miljön avseende
    - fysisk planering?
    - byggande?
    - förvaltning?
  2. 2. Arbetar länets kommuner generellt för att genomföra de aktuella åtgärderna?  Finns någon åtgärdsinriktning där arbetet är svagt, eller där det finns särskilt behov att förstärka det befintliga klimatanpassningsarbetet?

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Presentation

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2019