Webbmöte regional årlig uppföljning Ett rikt växt- och djurliv

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning (läggs upp senast en vecka före mötet)

Anvisningar

Målmanual Ett rikt växt- och djurliv 140519

Länsstyrelsernas bedömning av Ett rikt växt- och djurliv 2017

Nationell årlig uppföljning 2018

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet:

  1. Vilka är orsakerna till utvecklingen av miljötillståndet i länet?
  2. Var finns svårigheterna i genomförandet? Hur ser ni på styrmedel inom området, vilka funkar/funkar inte? (Ekonomiska, juridiska, information)
  3. Görs något för att mildra påverkan av ett förändrat klimat med avseende på grön infrastruktur, ekosystem och biologisk mångfald?
  4. Beskriv styrkor och brister i era handlingsplaner för grön infrastruktur. Är de fastställda?
  5. Är det brist på viktiga ekosystem/tjänster i det egna länet och behov av restaurering? Redovisa ev restaurering.
  6. Finns grön infrastruktur, biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kommunernas ÖP? Lyft gärna fram bra exempel från kommunerna, t ex där regionala program för grön infrastruktur/biologisk mångfald fått genomslag i översiktsplanering.
  7. Främmande arter, hur är situationen i ert län? Redovisa åtgärder för att förhindra spridningen av invasiva arter.
  8. Hur är efterlevnaden av biotopskyddsbestämmelserna för värdefulla naturmiljöer formade av människans hävd i odlingslandskapet?
  9. Hur går arbetet med tätortsnära natur, inklusive kommunernas, t ex areella näringars hänsyn i nyttjandet, skötsel inriktad på rekreation och på höga natur- och kulturvärden samt informations- och besöksanordningar. Vägleder lst kommunerna?

Generellt är det önskvärt med kvantitativa resonemang från lst och jämförbara uppgifter samt goda exempel från åtgärdsarbetet.

 

Dokumentation

Inspelning av mötet 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2018