Webbmöte regional årlig uppföljning av Ett rikt odlingslandskap

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning

Anvisningar

Målmanual Ett rikt odlingslandskap140521

Länsstyrelsernas bedömning av Ett rikt odlingslandskap 2017

Nationell årlig uppföljning 2018 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet:

1. Dispenser från biotopskyddet

i) Hur många dispensansökningar gällande biotopskyddet har inkommit under 2017 och 2018?

ii) Bedömer ni att det är fler än vad ni i genomsnitt fått de senaste 10 åren?

iii) Är det många som hänvisar till den nya lagändringen (om dispens för att kunna utveckla jordbruket) i sin ansökan? (majoritet av ansökningarna, enstaka ansökningar)?

iv) Hur ofta beviljas dispens? På vilka grunder?

2. Arbetet som länsstyrelsen bedriver för hotade arter i odlingslandskapet – hur är omfattning på arbetet i förhållande till behovet?

3. Främmande arter som hotar biologisk mångfald – har länsstyrelsen någon uppfattning om hur situationen i länet är, om problemet ökar och vilka insatser för att bekämpa invasiva arter som sker?

Jordbrukserket vill gärna få svaren skriftligen för att underlätta sammanställningen av dem.

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Anvisningar

Tablå över länsstyrelsernas bedömningar 2017

Biologiskt kulturarv vid fäbodmiljöer, Jämtlands län

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2018