Webbmöte regional årlig uppföljning av Begränsad klimatpåverkan

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning

Anvisningar

Målmanual Begränsad klimatpåverkan 140605

Länsstyrelsernas bedömning av Begränsad klimatpåverkan 2017

Nationell årlig uppföljning 2018 

 

Särskilda frågor som kommer att diskuteras under mötet:

  1. Innebär det nya klimatramverket någon förändring av hur organisationen (länsstyrelsen) ser på sin roll i klimatarbetet? Hur? https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/03/prop.-201617146/
  2. Nio branscher har nu tagit fram färdplaner för hur resp. bransch ska bli fossilfri (med förstärkt konkurrenskraft): http://fossilfritt-sverige.se/verksamhet/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/   (och färdplaner för ytterligare branscher är dessutom på gång ).
    *Ser ni att samtliga dessa nio branscher och deras färdplaner är relevanta för Begränsad klimatpåverkan-arbetet i ert län?
    *Beaktas relevanta branschers verksamhetsområden i länens uppföljningstexter?
    *Finns det någon bransch (med tillhörande färdplan) där ni ser att just ert specifika län har förutsättningar att kunna ha en särskilt framträdande roll i omställningsarbetet?

Det kan noteras att den första av frågorna (relaterad till klimatramverket) även ingår i en webenkät (om vilka hinder och möjligheter de ser i arbetet mot klimatmålen) som under juni skickades ut till en rad organisationer och myndigheter (däribland lst-representanter) inom ramen för arbetet med underlaget till den kommande klimathandlingsplanen. En av poängerna med att ta upp frågan också kopplat till detta Skypemöte, kan vara som ett sätt att involvera flera än endast de lst-representanter som svarar på enkäten i diskussionen om saken.

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2018