Webbmöte inför ÅU 2017 - Begränsad klimatpåverkan

Syfte: Stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning

Naturvårdsverkets anvisningar (2017)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som tidigare år)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Begränsad klimatpåverkan 2016

Nationell årlig uppföljning 2017

Särskilda frågor

I alla län pågår under 2017 arbetet med att at fram nya länstransportplaner. Förhoppningsvis kan tidiga slutsatser från arbetet med dessa dras i tillräcklig grad för att kunna diskuteras på Lyncmötet i september, och kanske också framgå av de regionala årliga uppföljningarna i november.

  • Har klimatmålen har varit styrande för planerna enligt länsstyrelsens uppfattning? (med hänsyn taget till direktivets formuleringar, men också med hänsyn taget till det sedermera tillkomna klimatramverkets sektorsmål för minskad klimatpåverkan med minst 70% 2010-2030?
  • Har  klimatmålen har varit styrande i den dialog man har haft med Trafikverket om sammansättningen av den nationella planen enligt länsstyrelsens uppfattning?
  • Är helhetsbedömningen att de kommande länstransportplanerna och nationell transportplan sammantaget kommer att resultera i minskat trafikarbete, samt i ökad andel transporter med mindre klimatpåverkan (alternativ till bil och flyg)

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2017