Webbmöte inför ÅU 2016 - Ingen övergödning

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Dagordning - Ingen övergödning.docx

Naturvårdsverkets anvisningar (2016)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som förra året)

Utkast Målmanual 2016-08-22 (för diskussion under mötet)

Målmanual (2014; som jämförelse)

Länsstyrelsernas bedömning av Ingen övergödning 2015

Nationell årlig uppföljning 2016

FU 2015

Regional vägledning till FU 2015

Havs- och vattenmyndighetens frågor till Länsstyrelserna inför regional årlig uppföljning 2016:

  • Hälsoaspekten av Ingen övergödning och grundvatten. Hur ser det ut med nitrathalter i grundvatten utifrån klassningen <2, 2-5, 5-20, 20-50 samt ≥50 mg/l, där 20 mg NO3/l används som gräns för tjänligt med anmärkning inom dricksvattensektorn?
  • Antal små (enskilda) avlopp i länet som åtgärdats/anslutits till kommunalt reningsverk? Hur många återstår som inte uppfyller kraven på rening?

Bra exempel på vad som redovisats i den årliga uppföljningen tidigare år

  • Projekt för att minska övergödning som bedrivs i länet, och resultat av dessa om det finns tillgängligt. Jämtlands län, Gävleborgs län med flera tog upp detta 2015.
  • Åtgärder som genomförts (inom LOVA mm). Stockholms län, Hallands län, Kalmar län med flera tog upp detta 2015. Redovisa om möjligt kvantitativa effekter av åtgärderna.

 

Dokumentation

Här kommer vi att lägga ut Minnesanteckningar och Inspelning från mötet.

Mötesanteckningar
Ljudinspelning från Skypemötet
Powerpoint

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2016