Webbmöte inför ÅU 2016 - Ett rikt odlingslandskap

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

​Underlag

Dagordning

Naturvårdsverkets anvisningar (2016)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som förra året)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Ett rikt odlingslandskap 2015

Nationell årlig uppföljning 2016

FU 2015

Regional vägledning till FU 2015

RUS Kulturmiljöstöd inför regional årlig uppföljning 2015 

Jordbruksverkets frågor till Länsstyrelserna inför regional årlig uppföljning 2016:

1. Hur många dispensansökningar gällande biotopskyddet har inkommit under 2015 och 2016 (endast de som berör odlingslandskapet)?

2. Bedömer ni att det är fler än normalt?

3. Är det många som hänvisar till den nya lagändringen (om dispens för att kunna utveckla jordbruket) i sin ansökan? (är det en majoritet av ansökningarna, enstaka ansökningar?).

4. Hur stor andel av de sökta dispenserna beviljas?

Frågorna besvaras separat (behöver inte ingå i bedömningstexten som publiceras på miljömål.se) och skickas till Johan Wallander, Johan.Wallander@jordbruksverket.se, senast den 31 oktober.

 

Bra exempel på vad som redovisats i den årliga uppföljningen tidigare år 

När det gäller RUS fråga om regionala texter som vi haft särskilt god nytta av kan nämnas att vi generellt sett har stor nytta av de regionala texterna. Vi läser dem med intresse! Men om jag ska lyfta fram något speciellt så är det extra värdefullt när länen skriver om egna regionala insatser (till exempel vad som gjorts i form av olika projekt) eller när de tar med egna iakttagelser som till exempel att djurgårdar läggs ner och att det numera syns att det är brist på betesdjur med mera.

I fjolårets redovisningar för Gotland och Halland skriver länsstyrelserna bland annat att vid återbesök i vissa ängs- och betesmarker noterar man att även om dessa fortfarande hävdas så pågår det en långsam igenväxning av markerna. Det är exempel på information som vi har mycket svårt att fånga upp och där vi har stor hjälp av de olika länens egna iakttagelser.

 

Dokumentation

Minnesanteckningar

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2016