Webbmöte inför ÅU 2016 - Begränsad klimatpåverkan

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Dagordning för mötet

  1. Välkomna
  2. Syftet med mötet
  3. På gång på nationell nivå
  4. Egna frågor från länsstyrelserna (till målsansvarig myndighet, till andra länsstyrelser)

​Underlag

Naturvårdsverkets anvisningar (2016)

Naturvårdsverkets vägledning (samma som förra året)

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Begränsad klimatpåverkan 2015

Nationell årlig uppföljning 2016

FU 2015

Regional vägledning till FU 2015

Naturvårdsverkets frågor till Länsstyrelserna inför regional årlig uppföljning 2016:

1. Vilka framgångar och motgångar noterar länsstyrelserna gällande arbetet kopplat till länens klimat- och energistrategier (/tillhörande åtgärdsplaner)?

I Energimyndighetens och Naturvårdsverkets utvärdering av genomförandet av regionala klimat- och energistrategier 2010-2014 lyftes nedanstående hinder (hur har utvecklingen sett ut på dessa områden?):

a) Avsaknad av finansiering av arbetet, önskat stöd till lokala energi och klimatinvesteringar. [ - klimatklivet har tillkommit, har detta kopplats på ett bra sätt till energi- och klimatstrategiarbetet?]

b) Avsaknad på eller svag samverkan

c) Avsaknad av långsiktighet

d) Otydlighet med roller och uppdrag förekommer

2. Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2016 ett uppdrag (lämnas in 31 okt -16) om att utarbeta ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering i syfte att bland annat begränsa klimatpåverkan. Hur har länsstyrelserna arbetat med detta? Och på vilka sätt avser man belysa frågor kring fysisk planering i RÅU-texterna?

Dokumentation

Minnesanteckningar

Presentation

Inspelning

 

Länkar till övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2016