Lyncmöte inför ÅU 2015 - Myllrande våtmarker

Syfte: stöd inför länsstyrelsernas årliga uppföljning av miljömålen.
Deltagare: Nationellt målansvarig, ansvarig inom RUS arbetsgrupp, miljömålssamordnare från respektive länsstyrelse.

Underlag

Förslag till dagordning

 1. Välkomna och presentation.
 2. Syftet med mötet.
 3. Kort redovisning av anvisningar/vägledningar.
 4. Genomgång av underlag för bedömningarna, bl.a. fördjupad utvärdering 2015, målmanual, indikatorer, preciseringar,  kulturmiljö.
 5. Egna frågor från länsstyrelserna.
 6. Särskilda önskemål från nationell myndighet på länens redovisningar år 2015.  (se nedan)
 7. Övrigt.

Målmanual

Länsstyrelsernas bedömning av Myllrande våtmarker 2014

Nationell årlig uppföljning 2014

FU 2015

Frågor från Naturvårdsverket till länsstyrelserna:

 1. Beskriv hur situationen för hävd på de våtmarker som behöver sådan ser ur i ditt län
  Minskar eller ökar arealen hävdad våtmark i länet? Ungefär i vilken utsträckning? Finns toppobjekt där hävd upphört eller återupptagits? Om ni inte vet i vilken omfattning hävd minskar för våtmarkerna, vet ni hur antalet betesdjur i länet har förändrats och att denna siffra kan användas som en indikation på hävdsituationen?
 2. Beskriv hur situationen för restaurering och anläggning av våtmarker ser ur i ditt län
  Ge gärna totalbild först och beskriv sedan i vilken omfattning som åtgärder sker med olika styrmedel, aktörer, projekt etc. Dela gärna upp åtgärderna på myrar, fuktig mark på fastmark och svämmarker.
 3. Beskriv i vilken mån ni anser att styrmedelsförändringar och anslagsbudget de senaste åren har påverkat situationen  för de två tidigare frågornas svar
  Hur stor roll har ändringarna av CAP spelat in? Vad innebär storleken på skötselmedel och medel för åtgärdsprogem?

Dokumentation

Minnesanteckningar

Inspelning (OBS! ej komplett)

 

Information om övriga möten hittar du under Uppföljning och utvärdering > Regional årlig uppföljning av miljömålen > Information och riktlinjer 2015