3 Skogsbetet

Här skapas under projektet en skogsbetesmark med en stor variation av träd och buskar i olika åldrar. Utvalda äldre träd stå öppet utan konkurrens från andra träd och buskar. Det kommer bli öppna luckor, bryn ner mot kärret. Här kommer det även finnas rikligt med död ved och träd i olika nedbrytningsfaser. De betande djuren kommer ge en lagom markstörning som gynnar fältskiktets artrikedom.

Karta över skogsbetet, klicka på bilder för att få upp en större karta
Karta över skogsbetet (röd markering)

Områdets tillstånd före åtgärder

Venakärrets nordvästra del består av vid projektets start av en tät till halvöppen blandskog. Vissa delar påvisar tydliga kännetecken på tidigare bete i form av luckor, betespåverkade träd och tät markvegetation. I området finns även stora mängder döda enar vilket tydligt indikerar ett mer öppet och solbelyst landskap. Vissa delar är mycket igenväxta med gran och gråal i täta bestånd. Äldre trädindivider såsom gamla tallar, björkar och enstaka granar står utspridda i objektet.

Vad händer under projektet

Under projektet kommer åtgärder som avverkning  plockhuggning och röjning att genomföras i flera omgångar. Äldre trädindivider kommer sparas och friställas. Luckor kommer även öppnas upp genom att områden med täta bestånd av yngre gran helt tas bort. Ringbarkning och andra veteraniseringsåtgärder används flitigt för att skapa död och döende ved. Virke och ris tas endast ut från yngre, täta granbestånd. I största delen av området lämnas ved och ris kvar för att skapa död ved i olika dimensioner. Vid större rismängder kan eldning vara ett alternativ. Enstaka täta gråalsbestånd lämnas utan åtgärd (ringbarkning kan ske av träd som står i ytterkanten av beståndet). Stängsling av hela området.

Röjning och avverkning våren 2014

Under vårvintern startade röjning och avverkning i skogsbetesmarken. Arbetet utförs av PJ skogsvård.


Del av skogsbetet före (till vänster) och efter (till höger) röjning. Foto: Åsa Forsberg


Röjd yta i norra kilen av skogsbetet. Foto: Åsa Forsberg

Gallning och avverkning februari 2015

I månadsskiftet januari-februari startade ettapp två i röjningen av skogsbetesområdet. Det mesta av den planterade granen tas bort. Björken gallras medan all ask och andra värdefulla lövträd sparas. Dungar av träd och buskar sparas helt. Även gråalen sparas som den är eller topphuggs (se bild nedan), detta för att minimera slyuppslag. Även del gran och björk kommer att topphuggas för att skapa en större variation i trädskiktet.


Toppning av al. Foto: Åsa Forsberg