10 Friluftsliv

Under projektet kommer Venakärret göras tillgängligt för besökare genom parkering, stig, bro och en mindre plattform.

Karta över åtgärder för friluftsliv i Venakärret, klicka på bilden för att få upp en större karta
Karta över åtgärder för friluftslivet: stig (röd linje) och plattform (röd punkt)

Områdets tillstånd före åtgärder

Större delen av Venakärret är mycket svårt att besöka på grund av igenväxning. Det saknas möjlighet att ta sig över Venaån i områdets västra del.

Vad ska göras under projektet?

En entré till Venakärret kommer skapas vid Missionshuset i Älvhyttan. Här kommer en informationstavla att sättas upp och en lättöppnad grind kommer att leda besökare ner mot stigen. En stig ska anläggas från Missionshuset och fram till den norra ängsmarken. Stigen leder sedan vidare på norra sidan genom skogsbetesmarken och fram till en mindre plattform. Från plattformen har man möjlighet att se hela Venakärret. Stora delar av stigen ska förses med spång då hela området är vattensjukt. En mindre bro ska anläggas över Venaån.

Genomförda åtgärder


10 mars 2014: grinden på plats vid entrén bakom Missionshuset i Älvhyttan. Foto: Åsa Forsberg


10 mars 2014: brobygge över Venaån pågår (Skogsstyrelsen). Foto: Åsa Forsberg

10 maj 2016: Broar och spänger byggs ut till Talludden i Venakärrets norra del. Foto: Åsa Forsberg

 20 juni 2016: Plattformen vid Talludden. Foto: Jesper Pietsch

 Fältfloran vid ängsmarken. Foto: Jesper Pietsch

 Grillplats vid Talludden. Foto: Jesper Pietsch