Venakärret

Intill den gamla bergsmansbyn Älvhyttan ligger Venakärret – ett av Mellansveriges största rikkärr. Den kalkhaltiga berggrunden har en stor del i områdets rikedom av arter. Många sällsynta växter, svampar och mossor gynnas eller är beroende av kalken. Här finns också ovanliga insekter och andra djur.
Flygbild som visar en långsmal gulbeige form (vass) med ett blått stråk av vatten (en å)

Kalken är kärrets ”rikedom”

Venakärret är ett cirka 64 hektar stort så kallat rikkärr som omges av skog och jordbruksmark. Genom kärret rinner Venaån, som bitvis är mycket bred. Vattenståndet regleras via en damm uppströms. Med rikkärr menas en kärrmiljö som är rik på mineraler men samtidigt fattig på näring. I Älvhytteområdet börjar ett stråk av urkalksten, som fortsätter vidare mot nordost till Stråssa. Förekomsten av urkalksten i berggrunden har givit upphov till ett stort antal rikkärr i detta område. Venakärret är det i särklass största extremrikkärret i länet men också ett av de största i Svealand med sina 32 ha. Kärret är i stort sett öppet medan det i kantzonerna finns inslag av träd och buskar. Större delen av kärret är dock helt täckt av bladvass, som långsamt tränger undan och hotar den kvarvarande, rika växtlighetheten.  

Beroende av skötsel

Venakärret användes under tidigare århundraden av bergsmännen som myrslåttermark. Här slogs myrens gräs, starr och örter och sparades som vinterfoder till kreaturen. Delar av kärret närmast byn Älvhyttan slåttrades ända in på 1940-talet. Genom kärret löper en vinterväg i väst-östlig riktning. Denna väg har som namnet säger främst använts för transporter vintertid, endast otydliga spår av vägen finns kvar i dag. I den norra delen finns rester och spår av små åkertegar och rösen. Den tidigare slåttern, områdets fuktighet och kalkhalten i jord och vatten har fått många kräsna och sällsynta växter, djur, svampar, mossor och lavar att trivas här. Allt från brunmossor och kärrknipprot till kalkkärrsgrynsnäcka och väddnätfjäril - arter som blir allt sällsyntare och riskerar att dö ut om våtmarker som denna inte får någon skötsel i form av bete eller slåtter.

Skogsbete

Även skogen i området rymmer många speciella och sällsynta arter tack vare det fuktiga klimatet och jordens kalkhalt. Här finns grova träd och rikligt med död ved, som i sin tur lockar till sig såväl sällsynta lavar och mossor som insekter och fåglar. I norra delen finns idag spår efter betesdjur i form av övergivet taggtrådsstängsel och betespräglade träd. En del av skogen kommer att gallras ur och göras till skogsbetesmark.

RECLAIM Life-projektet

Åtgärderna som genomfördes inom projektet syftade i huvudsak till att återskapa slåtterängar och nyskapa betesmarker samt riktade åtgärder som gynnar enskilda arter.

Under åren 2013-2018 genomfördes följande åtgärder:

  • Restaurering av ängsmark
  • Tuvfräsning för att gynna mossor
  • Strandbete för att gynna kalkkärrsgrynsnäckan
  • Skogsbete
  • Röjning kring guckuskon
  • Röjning för att gynna väddnätfjäril
  • Informationsskyltar till besökare 
  • Stig, spänger och rastplats till besökare

 

Hitta till Venakärret

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta