9 Älgesta-blackstaån

Här skapas under Reclaimprojektet en meanderslinga och en låg vallbank som ger möjlighet att styra vattennivån området för att underlätta skötselåtgärder.
Åfåra omgiven av betsmark och vass

Områdets tillstånd före åtgärder

Objektet utgörs av en öppen årligen betad strandäng dominerad av högstarr och bladvass. Den nordligaste fjärdedelen är bevuxen med lågstarr. Området är välbetat. De sydligaste två femtedelarna av ytan är dominerad av bladvass.

Karta över vallbank och meanderslinga, klicka på bilden för att få upp en större karta
Karta över området där vallbank och meanderslinga ska anläggas (orange markering).

Vad ska göras under projektet?

Under projekttiden ska en avvägning av höjdnivåer på strandängen utföras. En slingrande (meandrande) vattenfåra kommer grävas upp och strax intill denna byggs en vall med hjälp av de uppgrävda massorna. Dammen som bildas av vallen fylls på med vatten i samband med naturliga översvämningar och ska sedan hålla kvar vattnet under en stor del av året. Både dammen och den slingrande vattenvägen förväntas fånga upp en del av det näringsrika sediment som Blackstaån för med sig ut i sjön. Genom detta hoppas vi kunna minsk på sjöns igenväxning och övergödning. I området kommer även en tuvputsning att genomföras liksom våtmarksslåtter. De genomförda åtgärderna kommer främst gynna fåglar som brun kärrhök, rördrom, sävsångare, sävsparv, kricka, småfläckig sumphöna och rödbena.

Inmätning 2014 och 2015

Vid två tillfällen har mätning av höjdnivåerna vid Älgesta utförts inför de planerade invallningsåtgärderna. Den 24 april 2014 mättes vattennivån på strandängen mellan Blackstaån och Älgesta by för att ta reda på strandängens höjdnivå i förhållande till uppströms åkermark med tillhörande avvattningsdike.

 

Den 28 april 2015 utfördes kompletterande höjdmätning längs de planerade invallningarna öster och väster om strandängen. De senaste mätningarna ger oss en uppfattning om hur långa invallningar som behöver anläggas. Mätningarna utfördes av Linus Pehrson vid Norconsult i Örebro. Foto: Michael Andersson

Rapport från höjdmätningarna 2014 (pdf. öppnas i nytt fönster)

Anläggning av invallning och meandrande åfåra augusti-sept 2016

Under hösten 2016 aläggs en vall och meandrande vattenfåra mellan Frösvidalsån och Blackstaån. Vallen byggs på ett markområde som är fuktigt eller vått året runt och markens bärighet är låg. Grävmaskinerna jobbade långa sträckor från stockmattor bild3.JPG
Foto: Michael Andersson

Foto: Jesper Pietsch 

  

Krickor. Foto: Torbjörn Arvidson
Krickor
Anas crecca

Krickan är en simand som under häckningen gärna håller till i våtmarker. Boet placeras väl skyddad i tät vegetation nära vattnet.

 

Sävsångare. Foto: Lasse Olsson/www.birding.se
Sävsångare
Acrocephalus schoenobaenus

Sävsångaren ser du oftast sittande i ett vassnår eller i en buske vid en våtmark. På dess meny står insekter samt ett och annat bär.

Rördrom. Foto: Torbjörn Arvidson
Rördrom
Botaurus stellaris

Rördrommen är en skygg doldis som helst håller sig gömd i tät vass. Blir den rädd sticker den upp näbben och låtsas vara en del av vassen.

Småfläckig sumphöna. Foto: Lasse Olsson/www.birding.se
Småfläckig sumphöna
Porzana porzana

Sumphönan är stor som en stare och bygger sitt bo i sumpmarker och lever på insekter, vattendjur och vattenväxter.

Kornknarr. Foto: Björn Malmhagen
Kornknarr
Crex crex

Kornknarren håller sig dold i fuktiga ängsmarker och på odlade fält där den nätterna igenom stämmer upp i sitt karaktäristiska "krek krek". Arten har minskat drastiskt de senaste 50 åren.

Rödbena. Foto: Torbjörn Arvidson
Rödbena
Tringa totanus

En högljudd vadarfågel som trivs bäst på strandängar och blöta marker. Med sin långa näbb fångar lätt maskar och små kräftdjur men även växter står på menyn.

Brun kärrhök. Foto: Per Wedholm
Brun kärrhök
Circus aeruginosus

Den bruna kärrhöken kan bli uppemot 1, 5 meter mellan vingspetsarna! På vardagsmenyn står smågnagare och ungfåglar, som den hittar i vassar och åkermarker kring näringsrika sjöar.