Tysslingen

Tysslingen är en av Mellansveriges finaste fågelsjöar. Den grunda och näringsrika slättsjön lockar en stor mängd häckande och rastande fågelarter. Inte minst om våren då tusentals sångsvanar rastar vid sjön, ett skådespel som även lockar många människor till Tysslingen.

Flygbild som visar en vattenspegel med många vassruggar, omgiven av ett odlingslandskap

En grund och näringsrik slättsjö

Tysslingen är en grund och näringsrik slättsjö nedanför Kilsbergskanten, cirka 6 km väster om Örebro. Den ingår i Eskilstunaåns vattensystem. Sjöns areal är på 557 hektar och maxdjupet är på 0,9 meter. Sjön tillförs vatten dels från ett flertal sjöar och bäckar i Kilsbergen, dels från stora dikade åkermarker. Tysslingen sänktes på 1860-talet genom att en kanal grävdes och utloppsriktningen ändrades mot öst. Sjöns vattenstånd regleras genom en damm i utloppet, som rinner ut i Svartån strax söder om sjöns sydspets.

Växtlighet i strandzonen

Tysslingen är en lerslättsjö där gyttjelera följer sjöns stränder. Omgivningen kring sjön präglas av ett kulturlandskap bestående av öppna marker av åkrar, madmarker och gårdar längs de sluttande stränderna. Stränderna utgörs i huvudsak av öppna betade strandängar, men även ett parti med strandskog. Strandzonen hyser bland annat klibbal, björk och asp, samt ek i den sydöstra delen. De högre partierna hyser torrängsvegetation som övergår till fuktäng. Nästa zon består av bland annat av starrarter, kaveldun, blomvass, trubbnate och gul svärdslilja. Längre ut växer en bred bård och ruggar av bladvass och sjösäv. Den fria vattenytan täcks till stora delar av vita näckrosor.

Kampen mot igenväxning

Sjön Tysslingen har under större delen av 1900-talet sakta  växt igen. Den redan näringsrika sjön har även påverkats av det omkringliggande jordbrukslandkskapet i form av näringsläckage från odling. Endast i den nordöstra delen finns sankmarksbeten som kontinuerligt betats. En sjörestaurering påbörjades 1986 med bland annat vasslåtter och idag betas åter stora delar av madmarkerna.

Reclaim Life-projektet

Åtgärderna som genomfördes inom projektet syftade i huvudsak till att gynna fågellivet genom att förbättra slåtter och bete på befintliga strandängar samt att skapa nya vattenytor på strandängar och i bladvassen.

Under åren 2013-2018 genomfördes följande åtgärder :

  • röjning och restaurering av slåttermark 
  • slåtter av vass
  • anläggning av brukningsväg
  • stängsling av betesmark
  • anläggning av dike/kanal
  • anläggning av damm/vattenyta
  • restaurering av transformatorhuset inkl information
  • produktion av informationsskyltar

Naturreservat och vattenreglering

Sjön Tysslingen är skyddad enligt Natura 2000 och ingår i EU:s nätverkav värdefull natur i Europa. Delar av området är även skyddat som naturreservat och tankar finns om att i framtiden skydda hela sjön som naturreservat. Idag regleras sjöns vattennivå för att återskapa ett öppet beteslandskap där många växter och djur kan trivas.

Beskrivning av naturreservatet Tysslingen

Beskrivning av vattenregleringen i Tysslingen

 

Hitta till Tysslingen

Om kartan inte visas i fönstret ovan, klicka på denna länk till Sveriges länskarta