Slutspurt i projektet

I november genomförs de allra sista sista årgärderna inom projektet. Ända in i den sista veckan är verksamheten intensiv i Tysslingen, med stora maskiner på flera platser kring sjön.

 


Foto: Jesper Pietsch

Det här händer under november 2018:

  • Grusning av vägsträckor längs Tysslingens västra sida i Egersta och en tillfartsväg längs Hälleby samfällda byväg ned till Blackstaån, samt en tillfartsväg på Åkerby gård. Arbetet utförs av Tranab.
  • Två delsträckor av en tillsynsväg längs sjöns västsida vid Egersta anläggs av Maskinringen.
  • Vid invallningen i Älgesta, som byggdes häromåret, ska en vattenpump installeras och invallningen förstärkas. Arbetet utförs av Sundkvist Schakt & Transport, Assemblin och Rosenberg Natur. 
  • I Älgesta kommer Sundkvist Schakt & Transport även att bygga en ny bro över Frösvidalsån för att underlätta betesdriften och framtida maskinella skötselåtgärder på strandängarna i nordvästra Tysslingen.
  • Längs strandängarna rör sig även en arbetsstyrka från Naturnära jobb, som organiseras av Skogsstyrelsen. De städar bort järnskrot, stängselstolpar, taggtråd och plast m.m. som ligger och skräpar i naturen. Detta läggs i högar utanför stängslen, för att köras till återvinningscentral när marken frusit till.
  • Tidigare i  höst har Naturnära jobbarna även rensat bort den invasiva växten jättebalsamin vid Jonagården, Egersta och vid Ålunda, Älgesta. De har även samlat ihop stora högar av grenar och ris, som uppkom till följd av avverkningen längs sjöns västsida i februari, samt eldat upp detta på plats.
  • Under hösten har vi från Länsstyrelsen varit ute mycket vid Tysslingen för att bland annat samla in data om belägenheten hos täckdikesögon. Det är värdefull kunskap vid skrivandet av skötselplanen. Vi kommer att höjdmäta en del täckdikesögon för att ta reda på hur de förhåller sig till vattennivåer i sjön.
  • Vi undersöker även även hur gräsvegetationen är zonerad på strandängarna, som ett underlag för en simulering av vad olika långa dränkningsperioder skulle innebära för vegetationens utveckling.


Väg under konstruktion vid Hälleby. Foto: Jesper Pietsch