Fynd av sällsynt växt i Tysslingen

Vi har hittat en ny växtplats för den sällsynta rödlånken i norra Tysslingen. En liten röd ört som förhoppningsvis kommer trivas ännu bättre efter projektets genomförda åtgärder.

Rödlånke. Foto: Jesper Pietsch 

Trivs på översvämmad mark

Det var i samband med planeringen av den nya åfåran och vallen som upptäckten gjordes. Rödlånke (Lythrum portula) är en lågt växande ettårig ört som trivs på platser där få andra växter trivs, nämligen på naken, fuktig mark som ofta blir översvämmad och stående under vatten.

Påverkas rödklånken av projektets åtgärder?

Innan arbetet inleddes med att gräva ny åfåra och anlägga en dammvall mellan Frösvidalsån och Blackstaån, gjorde vi en bedömning av rödlånkens utbredning i området. Tack och lov visade det sig att endast en bråkdel av rödklånkens utbredning kommer att påverkas av de planerade åtgärderna och alltså inte medföra någon negativ långsiktig påverkan på artens utveckling i området.

Röd ört på röd lista

Rödlånken är klassad som nära hotad (NT) på den svenska rödlistan, en förteckning över de arter som av olika anledningar löper risk att försvinna inom Sveriges gränser. Rödlånken har minskat genom åren främst på grund av att allt färre våtmarker betas, slåttras eller utsätts för annan störning som håller undan växter som annars tar över rödklånkens växtplatser.


Michael mäter in rödlånken på kartan. Foto: Jesper Pietsch