Vassen brinner igen i Venakärret

Den 14 april brann det så in i vassen i Venakärret. Det var en del av projektets åtgärder för vassbekämpning och ett led i att skapa öppna betesmarker.
En sträng av eld drar fram på en öppen vassyta

För andra året i rad bekämpar vi den gamla vassen i Venakärret genom brand. Vassen har precis som skogen sakta men säkert spritt sig på de sedan länge övergivna ängsmarkerna. Gammal vass lägger sig med åren som en tjock filt och tränger undan många av de djur och växter som förr stortrivdes i det öppna och solexponerade kärret. Med eldens hjälp tar vi på ett effektivt sätt bort den gamla vassen utan att varken skada mark eller annan växtlighet i någon större utsträckning.

Årets bränning gick som planerat och ungefär 3 hektar vass brändes i den norra delen av kärret. Förra året brändes en liknande yta i kärrets södra del. Yterliggare vassbränning är inte planerad inom Reclaim-projektet. För att behålla de öppna ytorna kommer vi under våren att färdigställa det redan påbörjade stängslingsarbetet och sen låta kor beta området.

Bränningen genomfördes av Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen övervakar gränszonen mellan skogsbetesmarken och rikkärret samt sprutar vatten för att hålla elden inom önskat område. En relativt liten mängd vatten per kvadratmeter räcker för att elden inte ska ta sig.


Värme, vind, och fuktighet är det som styr en bränning. Rätt planerad sköter sig elden själv efter start. Vassen brinner relativt snabbt och med låg intensitet. När vinden tar i lite mer eller när elden når en rad buskar längs en gammal dikeskant, kan flammorna stundtals bli flera meter höga.

Foto: Jesper Pietsch, Länsstyrelsen

Läs mer om vassåtgärderna i Venakärret