Guckuskorna ökar i Venakärret!

Nu blommar guckuskorna vid Venakärret! I år nytt rekord med 108 plantor varav 42 blommande. Motsvarande siffror för år 2013 var 95/14 och för år 2014 68/23.
gula blommor med avlånga, ganska breda gröna blad på gles gräsbevuxen mark

Restaurering av torrbacke

Guckuskorna växer i en liten torrbacke intill Venakärret. Området har troligen varit betesmark tidigare, men har under många år fått växa igen. Igenväxningen har gjort att guckuskon och flera andra växter som gillar öppenhet och missgynnas av konkurrens från högväxande örter har minskat.

Nu har backen gallrats och röjts från träd och buskar. Ytan har också stängslats in, så att djur kan gå här och beta i slutet av sommaren (efter att guckuskon har blommat klart). Tack vare denna restaurering och skötsel gynnas många av de arter som tidigare har minskat eller försvunnit.

Torrbacken där guckuskorna växer. Foto: Daniel Gustafson.

Fler plantor och blommor!

De första restaureringsåtgärderna gjordes 2012 och 2013. Sedan dess har länsstyrelsen räknat guckuskorna varje år för att se hur de påverkas. Det totala antalet plantor minskade något 2014 men har ökat igen och är i år fler än vanligt. Antalet blommande skott har dock ökat stadigt från 14 st 2013 till 23 st 2014 och i år 42 st.

Del av en långsiktig trend?

Hittills har vi bara räknat guckuskorna i tre år, så förändringarna vi ser kan vara en årlig variation som har andra orsaker. Trenden är dock att antalet blommande skott ökar, vilket troligen beror på att guckuskorna har fått mer ljus på sig och mindre konkurrens från andra arter. De har då snabbare kommit i blom och orkar producera fler blommor.

Vi kommer att fortsätta räkna guckuskor under projektets gång och även under några år efter projektet har avslutats. Efter några år kan vi förhoppningsvis se att trenden håller i sig och antalet plantor och blommor fortsätter att öka.


Foto: Daniel Gustafson