Resultat från inventeringar av fåglar i Tysslingen 2013

Under sommaren 2013 inventerades häckande fåglar i Tysslingen, på strandängarna och i norra delen av sjön. Nu har vi sammanställt resultatet.
Beige-svartspräcklig fågel står på is med vass i bakgrunden

Inventeringar före åtgärder

Alla naturvårdsåtgärder som görs inom Reclaim kommer att följas upp på olika sätt. En första inventeringsomgång utfördes under sommaren 2013. Inventeringar av arter och naturtyper gjordes i både Venakärret och Tysslingen. Nästa inventering görs med samma metodik i slutet av projektet.

Fågelinventeringar i Tysslingen

I Tysslingen var fåglarna i fokus. Det är i första hand fåglarna som vi vill gynna med den förbättrade hävden av strandängarna och den ökade vassmosaiken i norra delen av sjön. Dessutom är fåglarna bra och snabba indikatorer på förändringar i natur och miljö och relativt lättinventerade. I Tysslingen pågick tre fågelinventeringar parallellt under sommaren 2013. Dels inventerades delar av strandängarna och dels norra delen av sjön. Vi lyssnade också efter nattsångare, bland annat för att se förekomsten av tre av målarterna i projektet: kornknarr, rördrom och småfläckig sumphöna.

Sävsångaren trivs på strandängarna

Totalt noterades revir av 18 olika arter på de fem strandängar som inventerades. Den vanligaste häckande arten var sävsångare med 93 revir, följt av enkelbeckasin (76-87 revir) och sydlig gulärla (84 revir). När det gäller inventeringen av strandängarna har inga större oväntade resultat förekommit. Det blir dock intressant att se eventuella förändringar i fågelfaunan när restaureringsåtgärderna inom projektet är genomförda och följs upp framöver.  

Dåligt med doppingar och änder

Under inventeringen av norra delen av sjön hittades revir av 14 arter. Resultatet var ganska klent när det gäller antal häckande arter och par av andfåglar. Inte heller doppingarna verkar trivas i Tysslingen idag. Detta kan bero på att sjön, bland annat på grund av övergödning, är igenvuxen med framför allt vass. En möjlig orsak till det låga antalet arter och individer kan också vara den stora mängden sediment som kommer från odlingslandskapen norr om Tysslingen via Blackstaån.

Nya inventeringar om tre år

I slutet av projektet kommer inventeringar med samma metodik utföras i samma områden, för att visa på om fågelfaunan har påverkats på något sätt. Förhoppningsvis kommer de åtgärder som görs för att hålla strandängarna öppna, öka vassmosaiken i sjön och minska sedimentationen att leda till att fler arter av fåglar trivs i och runt Tysslingen.

Läs mer om inventeringarna och resultaten från dem i en artikel från Fåglar i Närke nr 4 2013 (pdf, sid 8-13)