Reclaim höst & vinter 2013/2014

Efter sommarens grundinventeringar börjar de konkreta åtgärdsarbetena närma sig. En hel del planeringsunderlag kommer att tas fram under projektperioden, men detta arbete kommer att löpa parallellt med de åtgärder vi ska utföra i fält.

Planeringsåtgärder

Utkast till arbetsplaner är i stort sett klara för båda områdena. Dessa dokument är relativt små, men ska på ett bra sätt ge en beskrivning av hur, vad, och när saker kommer att hända på plats. Under hösten kommer vi även börja ta fram de långsiktiga förvaltningsplanerna, vilka kommer fungera som skötselplaner för de båda områdena när projektet avslutats. I dessa förvaltningsplaner kommer även ingå en hydrologisk skötselplan, en utredning av rådande vattendomar, en topografisk kartering (Tysslingen) samt en vasskötselplan (Tysslingen). Förvaltningsplanerna beräknas bli klara i slutet av 2015.

Konkreta restaureringsåtgärder - Tysslingen

Under hösten kommer en stubbfräsning att utföras vid Åkerby. Det blir Pe-Te Stubbfräsningar som utför det arbetet. Förberedelser kommer även inledas under hösten för den damm vi ska gräva i närheten av Svalnässtugan. Området för dammen kommer att stakas ut innan arbetet påbörjas.

Konkreta restaureringsåtgärder - Venakärret

En lättare gallring har gjorts i områden där guckuskon växer. Under vintern kommer arbetet fortsätta för att öppna upp i området kring guckuskon i samband med röjningar och gallringar som ska utföras under vintern i västra delen av kärret. Upphandling av utförare av dessa arbeten pågår just nu. Stängsling av dessa områden kommer vi upphandla under vintern. Vändplanen/tillfartsvägen för avlastning av djur kommer att anläggas under hösten. Det blir Westra Skrekarhyttan AB (djurhållare och deltagare i referensgruppen) som kommer att utföra det arbetet.

Inköp av Utrustning

I början av oktober åkte delar av referensgruppen till Polen för att titta på hur ett annat LIFE-projekt jobbar med ombyggda pistmaskiner i våtmarkerna i Biebrza nationalpark. Med dessa erfarenheter i bagaget har vi förhoppningsvis fått tillräckligt med kött på benen för att sen gå vidare och köpa in en maskin för Reclaim. Balpress och slåtteraggregat kommer också att ingå i maskinparken för Tysslingen. Vi kommer nu i höst att börja titta på 4-hjuling, virkeskärra, slåtterbalk, balpress m.m. för de arbeten vi ska utföra i Venakärret.

Information

Vi fortsätter förstås att jobba via hemsidan med information. Vi vill hålla sidan levande och intressant, så vi försöker lägga ut saker löpande. En ambition vi också har är att sidan ska fungera lika bra på engelska som på svenska. Vi är inte riktigt där ännu, men hoppas ha betat ifatt med översättningar snart. Informationskyltar om Reclaimprojektet kommer under hösten att sättas upp vid Tysslingen och Venakärret. Skyltarna kommer att sitta uppe under projekttiden och beskriver vad som är på gång i projektet och varför vi gör det.