Reclaims referensgrupp uppstartad

Den 25 april samlades Reclaimprojektets referensgrupp för första gången. Denna grupp av specialister på olika områden; från djurhållare och naturvårdsentreprenörer till forskare och experter på olika miljöer och arter. Tillsammans ska dessa personer finnas med som stöd och resurs under projektets gång, så att de åtgärder och insatser som genomförs blir på rätt sätt och når önskat resultat.


Projektledare Jesper Pietsch berättar om Reclaimprojektet. Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen.

Experter på växter och mollusker

Under några timmar presenterade sig alla närvarande och vilken roll och erfarenheter de har med bäring på projektet. Vi fick bland annat lära oss att orsakerna till att vissa växter har svårt att föröka sig kan bero på att deras blommor bara kan befruktas av vissa speciella insekter. Finns inte dessa blir växtens frön ofruktbara. Snäckor däremot har inga större problem att föröka sig, men är dåliga på att sprida sig på egen hand och eftersom de åker helst åker snålskjuts med på förbipasserande djur och fåglar.


Börje Ekstam berättar om växters olika förökningsmetoder. Foto: Elisabeth Karlsson, Länsstyrelsen

Erfarenheter från restaureringar

Vi fick även höra lite erfarenheter från restaurering av rikkärr. Att vitmossa lätt kan ta överhanden och skapa sura miljöer som tränger undan rikkärrens typiska arter. En metod som testats med framgång för att minska på mängden vitmossan var fräsning och kalkning. Vidare fick gruppen en kort inblick i Tysslingens väg tillbaka från igenväxning. Idag finns flera djurhållare som tillsammans låter cirka 300 dikor beta i på strandängarna runt Tysslingen under sommarsäsongen.

Vad kommer hända i projektet?

Projektgruppen presenterade även vad som kommer hända under de fem år projektet kommer pågår och mötet avslutades med en gemensam diskussion kring möjligheter och svårigheter i projektet. Bland annat duskuterades hur de två våtmarkerna och de åtgärder som görs kommer att påverkas av klimatförändringar, hur Tysslingen påverkas av tillförsel av näringsämnen från det omgivande landskapet och hur man kan skilja värdefulla starrtuvor från mindre värdefulla när man gör åtgärder i Venakärret. Det blev också en liten diskussion kring att avgränsa värdekärnor för olika grupper av djur och växter, så att inte åtgärderna som görs krockar med varandra. Frågan om lokal förankring av projektet är viktig och det ville referensgruppen trycka särskilt på.

Reclaims referensgrupp:  

Sven-Olov Borgegård, naturvårdskonsult

Börje Ekstam, professor i växtkologi Linnéuniversitetet och expert på våtmarksekologi

Jan-Inge Tobiasson, förvaltare länsstyrelsen Västmanland (egna LIFE-projekt)

Hans Bergenarp, ordförande Stiftelsen Rånnesta Naturens teater, företagare inom naturturism  

Tysslingen

Mats Rosenberg, kommunbiolog Örebro kommun

Johan Bergman, markägare och djurhållare vid Tysslingen

Torbjörn Eriksson, markägare och djurhållare vid Tysslingen

Lars Eric Andersson, markägare och djurhållare vid Tysslingen Åke Pettersson, Sveriges ornitologiska förening

Rickard Södergren, pensionerad jaktvårdskonsulent, konsult inom tillgänglighetsfrågor  

Venakärret

Ted von Proschwitz, fil. doktor zoologi, Göteborgs naturhistoriska museum (expert på mollusker)

Jesper Hansson, naturvårdsbiolog och rikkärrsexpert

Per Erik Persson, ordförande i Örebro läns botaniska sällskap

Roland Thuvander, representant för Nora biologiska förening och Västmanlands ornitologiska förening samt markägare vid Venakärret

Anita Eriksson, markägare vid Venakärret

Dan Eriksson, markägare och djurhållare vid Venakärret

Westra Skrekarhyttan AB, Per och Erik Persson, Jenny Ennerdahl, djurhållare och reservatsskötare i Älvhyttan