Välbesökta startmöten

Det var fullsatt i församlingshemmet i Viker när projektgruppen bakom LIFE Reclaim informerade om vad som ska hända vid Venakärret de kommande fem åren. Samma sak var det två dagar tidigare i Närkes Kils församlingshem där planerna för strandängarna vid Tysslingens västra kant presenterades.
Många sittande personer samlade i en sal, vända mot en man som pratar i mikrofon

Informationskvällarna den 13 och 15 november 2012 var också startskottet på det femåriga projektet där målen bland annat är att återskapa gamla slåtterängar och öppna upp vattenspeglar i överväxta vattendrag. Totalt kom ett 90-tal åhörare för att få veta mer om vad som ska hända i det två delarna av projektet.

Enhetschef Johan Wretenberg inledde informationskvällarna med att berätta vad ett så kallat LIFE-projekt är. Det handlar om långsiktig naturvård där EU står för stora delar av kostnaderna. Personal på Länsstyrelsen i Örebro län driver projektet, som löpande återrapporteras till EU.

”Vad innebär LIFE för oss som bor här?”

Flera av de frågor som kom upp under informationskvällarna handlar förstås om hur man som markägare eller närboende kan vara med och påverka vad som händer. Projektledare Jesper Pietsch förklarade att de stora dragen i projektet är klara, men i detaljer ska Länsstyrelsen ha samråd med den som äger marken.

En annan återkommande fråga var om det här kommer ge arbetstillfällen för bygden. De arbeten som ska göras, både vid Tysslingen och vid Venekärret, kommer upphandlas. Där finns självklart möjlighet för lokala entreprenörer att komma med anbud. Mer information om aktuella upphandlingar kommer att presenteras löpande här på webben under projektets gång.

Kvinna berättar inför publik, i bakgrunden visas bilder på duk
Åsa Forsberg berättar om planerade restaureringar i Venakärret för det 50 tal besökare som samlats i Vikers församlingshem den 15 november 2012.

Långsiktig insats för att öppna upp Venakärret

Venakärret har en lång historia där strandängarna använts för slåtter. Förvaltare Åsa Forsberg berättade om sina visioner där skog kommer att avverkas och betesmarker öppnas upp nära kärret. Andra insatser handlar om att förbättra förutsättningarna för till exempel guckuskon som finns i området.

Under mötet om Venakärret ställdes frågor kring att insatserna som görs nu bara skjuter upp igenväxningen av kärret. Vad händer den dagen då EU-projektet är slut? Åsa Forsberg förklarade att tanken är att göra så pass stora insatser under den här femårsperioden så att man även får till stånd en långsiktigt fungerande skötsel.

Man berättar och pekar på stor karta, i förgrunden syn delar av sittande publik
Michael Andersson berättar om de planerade åtgärderna i Tysslingen för det 50-tal besökare som samlats i Närkes Kils församlingshem den 13 november 2012.

Drastiska metoder i Tysslingen

Vid Tysslingen kommer man använda rätt drastiska metoder, med bland annat en pistmaskin för att ta sig ut på gungflyn. Förvaltare Michael Andersson berättade om den vattenspegel som ska öppnas upp i strandängen.

När stängsel och spänger är på plats ska man kunna ströva i områden som idag är svåra att ta sig ut till. Det gamla transformatortornet vid södra Tysslingen ska rustas och kommer innan projektet är slut att få en ny naturutställning.

Kommer projektet påverka möjligheterna att jaga, frågade en av deltagarana i Viker. - Generellt sett så får man jaga i naturreservat, så också i Vena. Det kommer egentligen inte att vara någon skillnad mot hur jakten ser ut idag, svarade Johan Wretenberg.

/Karin Stenström