Natura 2000

Nätverket med Natura 2000-områden har skapats för att värna om hotade naturtyper och arter samt deras livsmiljöer. Man har kommit överens om att dessa områden är av gemensamt intresse för EU:s medlemsländer.

Natura 2000 styrs av Habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Direktivens bestämmelser styr hur nätverket ska bevaras och vilka arter och livsmiljöer som ska skyddas för att inte riskera att försvinna. Bestämmelserna genomförs sedan i medlemsländernas nationella lagstiftning. I svensk lagstiftning finns dessa bestämmelser bland annat i miljöbalken.

I Örebro län finns 136 Natura 2000-områden. Den totala arealen av dessa är ca 23 000 hektar. För varje område skrivs bevarandeplaner som underlag för skydd och skötsel av de livsmiljöer och arter som finns inom dessa områden.

Information om Natura 2000 på Länsstyrelsens hemsida 

Information om Sveriges Natura 2000-områden på Naturvårdsverkets hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logga för Natura2000. Klicka på bilden för att komma till länsstyrelsen sida om Natura2000