LIFE+

LIFE+ är en fond som stöttar bevarande av miljö och natur inom hela EU. Det är EU:s bidrag för att nå en god miljö och stoppa utrotningen av arter. Med medfinansiering ska medlemsländerna tillsammans arbeta för att nå Europas miljömål och se till att Natura 2000-nätverket kommer på plats.

Syftet med LIFE är att driva på genomförandet och utvecklingen av EUs miljöpolitik genom medfinansiering av demonstrationsprojekt. LIFE Natur kallas den del av LIFE-programmet som medfinansierar projekt med syftet att bevara djur, växter och naturmiljöer av särskilt intresse inom EU. Dessa arter och naturmiljöer finns listade i EUs art- och habitatdirektiv. Från LIFE Natur kan pengar sökas för projekt som arbetar med att bevara värdefulla och skyddsvärda naturtyper och arter inom nätverket Natura 2000.

Läs mer om LIFE-fonden på EU:s hemsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifelogga. Klicka på bilden för att öppna EU:s hemsida om Life-fonden