Länkar

Länkar till medfinansiärer, andra life-projekt m m

Medfinansiärer

LIFE+ (EU:s webbsida om LIFE-fonden)

Natura 2000 (Naturvårdsverkets webbsida om Natura 2000)

Naturvårdsverket

Life-projekt i Sverige

FODER & FÄGRING - Restaurering av slåtterängar och naturbetesmarker

LIFE to ad(d)mire - Restaurering av myrar och våtmarker

MIA - lake Mälaren inner archipelago - restaurering och skötsel av Mälarens inre skärgård

Remibar - Fria vandringsvägar för vattenlevande djur

Sand Life - restaurering av sandmarker

Vindel River LIFE - Restaurering av biflöden till Vindelälven

Life-projekt i Europa

LIFE Helnæs - Restaurering av Helnæs Made

Restoration of raised bog in Lille Vildmose - Restaurering av myrmarker i Lille Vildmose

Unio Crassus for LIFE - Målarmusslans återkomst ger friskare åar - restaurering av elva sydsvenska vattendrag 

Arter och naturvård övrigt 

Artportalen - Rapportera in arter själv eller se vad andra har registrerat på olika platser i Sverige 

Artdatabanken - kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper