Fakta om Enningdalsälven

Enningdalsälvens avrinningsområde sträcker sig över gränsen mellan Sverige och Norge. Avrinningsområdet omfattar ca 782 km2 och avvattnar bland annat sjösystmenet med Boksjöarna, Kornsjöarna och Bullaresjöarna. Området är relativt glest befolkat, uppskattningsvis bor det  ca 3 500-4 000 personer här.

Landskapet i området

Området präglas av en mängd olika naturmiljöer. I de högre belägna delarna domineras landskapet av skogs- och myrmark medan mycket små arealer består av jordbruksmark. Vid Bullaresjöarna är markförhållandena något annorlunda. Områden med marina finkorniga jordarter och större arealer med jordbruksmark ger även här sin påverkan på vattenkvaliten.  

Flera områden på den svenska sidan är av riksintresse för naturvården, friluftslivet och kulturmiljövården. Hela Enningdalsälvens svenska avrinningsområde är också utpekat som ett av de vattenområden där det inte får uppföras vattenkraftverk samt utföras vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål. Det förekommer fysisk påverkan i form av morfologisk påverkan och bristande kontinuitet, men de aktuella vattenförekomsterna behöver utredas närmare för att mer exakt avgöra typ och omfattning av påverkan, samt lämpliga åtgärder.

Försurning

I stort sett hela avrinningsområdet har dålig-måttlig motståndskraft mot försurning och låga eller mycket låga pH-värden förekommer på flera håll i jordbrunnar. Kalkningsinsatserna i Enningdalsälvens avrinningsområde är därför omfattande och sker i Kynne älvs avrinningsområde samt i flera av Bullaresjöarnas mindre tillrinnande vattendrag. För att nå god ekologisk status uppskattas att det behöver återinföras försvunna arter (mört, nors och röding) som inte kan återetablera sig själva samt att situationen behöver utredas ytterligare.

Miljögifter

Miljögifter utgör inget betydande problem i Enningdalsälvens avrinningsområde, det är ett glesbefolkat område med få potentiella utsläppskällor och endast ett fåtal misstänkt förorenade områden, alla i låg riskklass. Förhöjda halter av kvicksilver i fisk har uppmätts eller beräknas förekomma i alla ytvattenförekomster i avrinningsområdet.

Databasen med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.