Underlag av betydelse för översiktsplanens aktualitet

Statliga och mellankommunala intressen av betydelse för översiktsplanens aktualitet

Enligt 3 kap 26 § i plan- och bygglagen (2010:900) ska Länsstyrelsen i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska också lämna ett sådant underlag när kommunen begär det.

I underlaget ska länsstyrelsen ange:
   1. hur de statliga och mellankommunala intressena förhåller sig till översiktsplanen, och
   2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

Denna webbdel är det generella underlag av betydelse för översiktsplanens aktualitet, som Länsstyrelsen hittills sammanställt baserat på den tidigare sammanfattande redogörelsen. Den utgör grunden för de underlag som Länsstyrelsen tar fram en gång per mandatperiod eller på begäran för den enskilda kommunen.

Med hjälp av trädstrukturen i vänstermarginalen får du en överblick över innehållet i redogörelsen. Klicka på rubriken du är intresserad av för att fälla ut trädstrukturen. Under flertalet av rubrikerna finns möjlighet till  ytterligare fördjupningar i underrubriker. Det finns som mest fyra rubriksnivåer.

 

 

 

 

 

 

LAGRUM​

3 kap. 26 § PBL

  /Träder i kraft I:2020-04-01/ Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige.

I underlaget ska länsstyrelsen ange
   1. hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, och
   2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

Länsstyrelsen ska även lämna ett sådant underlag till kommunen när kommunen begär det. Lag (2020:76).